….SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

SORGU NO :

ADLİ KONTROLE

İTİRAZ EDEN

ŞÜPHELİ :

MÜDAFİİ :

ADRES :

KONU : …… Sulh Ceza Mahkemesi’nin …. sorgu numaralı incelemesi kapsamında şüphelinin adli kontrol altına alınması kararının kaldırılıp, koşulsuz serbest bırakılması yönünde karar verilmesine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

Müdafii bulunduğum şüpheli adına,….. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın … soruşturma sayılı dosyası kapsamında, …… Sulh Ceza Hakimliği’nin ….Tarih ve… sorgu sayılı kararıyla adli kontrol kararı verilmiştir.Söz konusu karar hukuka aykırı olup İTİRAZEN KALDIRILARAK, şüpheli vekil edenin koşulsuz serbest bırakılması gerekmektedir. Şöyle ki;

-Şüpheli …..  dosyada belirtilen ve isnat edilen suçu işlediğine dair yeterli hukuki delil ve kuvvetli suç şüphesi bulunmamaktadır.

-Şüphelinin yerleşim yeri sabit olup  kaçma ihtimali bulunmamaktadır.

-Şüpheli daha önce herhangi bir suça karışmamış olup, sabıka kaydının bulunmaması, delilleri karartma tehlikesi bulunmaması da göz önüne alındığında mağduriyetine sebep olan adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : CMK 100 vd. TCK, Anayasa ve ilgili sair mevzuat

SONUÇ VE İSTEM : Belirttiğimiz nedenler ve mahkemenin kendiliğinden takdir edeceği nedenlerle:

– Şüpheli hakkındaki adli kontrol kararının İTİRAZEN KALDIRILMASINI ve şüphelinin koşulsuz serbest bırakılmasını,

-Sayın mahkeme aksi görüşte ise başka bir adli kontrol şartı öngörülmesini  talep ederim.

……….SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

ADLİ KONTROLE İTİRAZ

EDEN ŞÜPHELİ/VEKİLİ :

D.KONUSU : Adli kontrol kararına itiraz dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR

1-) Müvekkilim….tarihinde, mahkemenizin yukarıda numarası belirtilen sorgu dosyası üzerinden verilen karar gereğİ…..süre boyunca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

2-) Müvekkilimin ifadeleri ve dosyada mevcut deliller dikkate alındığında, müvekkilimin, üzerine atılı bulunan suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı açıkça görülecektir.

3-) Kaldı ki, müvekkilime adli kontrol uygulanması için 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’da öngörülen şartlar da oluşmamıştır. Öncelikle, söz konusu eylemin müvekkilim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ‘kuvvetli bir şüphe’ bulunmamaktadır.

4-)….

Yukarıda açıklanan nedenlerle, anılan kontrol kararına itiraz ederiz.

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,tutuklama kararının kaldırılarak şüphelinin şartsız TAHLİYESİNE karar verilmesini şüpheli adına talep ederim.

Adli Kontrol kararın itiraz eden / Müdafii