Hemen Göz Atın !

AVUKATLIK HİZMETİ

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Avukatlık hizmeti, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunan, avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunan, levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,  Avukatlık Kanununa göre avukatlığa engel bir hali olmayan kişiler tarafından yerine getirilmektedir.

Avukatlığın amacı; hukuki münasabetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukatlık hizmeti bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis eder.

Günlük hayat içerisinde yaşanan sorunlara ilişkin hukuki destek alınması önemlidir. Avukatlık hizmeti bu sorunların hakkaniyet uygun olarak çözümlenmesini konusunda  danışmanlık sağlamak ile birlikte sürecin asil adına takip edilmesini de sağlamaktadır.

Taraflar yalnızca baroya kayıtlı avukatları vekil tayin edebilirler. Vekil tayin edilen avukatın, avukatlık hizmetini ilgili dosya nezdinde sürdürmesi vekaletname ile mümkündür. Vekaletnamenin noter onaylı olması ya da noter tarafından düzenlenmesi gerekmektedir.

Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler.

Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.

Avukat mesleki faaliyeti içerisinde, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden reddedebilir. Reddin, iş sahibine gecikmeden bildirilmesi zorunludur.

Vekil ile takip edilen davalarda bütün usuli işlemler vekil tarafından yapılmaktadır. (Yemin vb. dahil değildir.) Tebligat vekile yapılmak ile birlikte davalı/davacı tarafından yapılan işlemler vekile karşı yapılmaktadır. Vekil tayin edildiği takdirde zorunlu haller dışında asilin duruşmada bulunması zorunlu değildir.

Vekil ile müvekkil arasında bir güven ilişkisi kurulmaktadır ve avukatlık hizmeti bu güven ilişkisi içerisinde ifa edilmektedir. Bu kapsamda Avukatlık Kanunu kapsamında taraflar adına bir takım hak ve yükümlülükler belirlenmiştir. Buna örnek olarak avukatın sır saklama yükümlülüğü, avukatın ücret hakkı verilebilir.

 

 

 

 

Sır saklama:

Madde 36 – Avukatların, kendilerine tevdi edilen veya gerek avukatlık görevi, gerekse ,Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısiyle öğrendikleri hususları açığa vurmaları yasaktır. Avukatların birinci fıkrada yazılı hususlar hakkında tanıklık edebilmeleri, iş sahibinin muvafakatini almış olmalarına bağlıdır. Ancak, bu halde dahi avukat tanıklık etmekten çekinebilir. (Ek cümle : 2/5/2001 – 4667/24 md.) Çekinme hakkının kullanılması hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.

Avukatlık hizmeti kapsamında vekil, asil adına yargılama sürecinde gerekli dilekçeleri hazırlar ve yargılamayı sürecini takip eder. Bu kapsamda mesleki tecrübe ile hazırlanan dilekçeler yargılama aşamasında önem arz etmektedir zira aksi takdirde eksik talep ve sonuç neticesinde hak kayıpları ile karşılaşılabilmektedir.

Hukuki destek ve taleplerinize ilişkin olarak Kocaeli/ İzmit’te faaliyet gösteren ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz.

 

Diğer yazılarımızı da okuyabilirsiniz;

Kasten Yaralama Suçu

Davacı, Davalı ve Mahkeme

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi

Sanık Nedir?

Arabuluculuk Nedir?

Tasarrufun İptali Davası

Tehdit Suçu ve Cezası

Tanıklık ve Tanıklıktan Çekilme

Koruma Tedbiri Kararı Dilekçesi