BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Hakim ya da savcı, davada özel ve teknik bilgiyi gerektiren ve kendi bilgisi ile aydınlatamayacağı haller mevcut olduğunda bilirkişi raporu talep eder. Tarafların da bilirkişi raporu aldırılmasını talep etmesi mümkündür. Raporda cevabının bulunması istenilen sorular açıkça bilirkişiye bildirilir. Bilirkişi ise dava dosyasındaki bilgiler ile teknik bilgilerini harmanlayarak sorulara cevap verir. Peki bilirkişinin rapordaki takdiri ve nitelendirmesi her zaman doğru mudur? Elbette her zaman doğru değildir. Bu durumda en temel haklarımızdan olan dilekçe hakkımızı kullanarak bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi verebilir ve bilirkişi raporunda hangi konularda eksiklik ya da yanlışlık olduğunu düşünüyorsak mahkemeden bunların tamamlatılmasını ve giderilmesini talep edebiliriz. Şimdi birlikte bir bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde olması gereken en önemli noktaları inceleyelim.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Hakim ya da savcı, ihtiyaç mukabilinde bilirkişiye başvurabilir. Davanın taraflar da talep ederse bilirkişiye başvurabilir ancak burada unutulmaması gereken en önemli olgu dava dilekçenizde bilirkişi raporuna dayanmanız gerektiğidir. Çünkü delillerin arasında bilirkişi raporu sayılmamışsa bilirkişi raporu talep edilemez. Hakim bu talebi re’sen inceler ve karara bağlar.

Aklınıza gelebilecek her alanda bilirkişiye başvurmak mümkündür. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilirkişilerin uzmanlık alanları çok genişlemiştir. Aklınıza gelebilecek her alanda bilirkişiye başvurmak mümkündür. İmza tespiti için, arsa yapısının ve değerini tespit için, herhangi bir sebeple oluşan maddi zararınızın tespiti için, sağlık durumunuzun tespiti için, işçilik alacaklarınızın miktarını tespit için bilirkişi raporu talep edebilirsiniz. Yalnızca hukuki bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde bilirkişiye başvurulamaz çünkü hakimin hukuku bildiği kabul edilir. Bunun dışında herhangi bir hukukçu da başka bir alanda uzmanlaşmadığı sürece bilirkişilik yapamaz.

Bilirkişi raporunda belirtilen kanaatin nasıl oluştuğu açıkça ve detaylıca anlatılmalıdır. Kullanılan metodlar ve gereçlerin belirtilmesi oldukça elzemdir. Rapor kısa ve yüzeysel olmamalı olabildiğince detaylandırılmalıdır. Bütün bunlar rapor için geçerlilik şartı olup; bulunmaması halinde hakim bu delile dayanamaz.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

Dilekçe hakkı en temel haklarımızdan biridir ve hukukun temel enstrümanıdır. Bütün talep ve itirazlarımızı dilekçe yoluya beyan edebiliriz. Bilirikişi raporunda hukuka, ahlaka ve gerçeğe aykırı durumlar olduğunu düşünürsak bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi verebilir, hakimden rapordaki eksiklikleri, yanlışlıkları ve çelişkileri gidermesini isteyebiliriz ancak dikkat edilmelidir ki genelde  bilirkişi raporu mahkemeye sunulduğunda beyanların ve itirazların sunulması için taraflara kesin süre tanınır. Bu süre içinde rapora karşı beyanlarınızı sunmanız gerekmektedir. Süre geçtikten sonra yapılacak itirazlar ve talepler dinlenmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli husus niteleme ve değerlendirmenin hakimin görev sınırlarına taşıp taşmadığıdır. Bilirkişi raporda hukuki nitelendirme yapamaz. Yani kimin haklı kimin haksız olduğunu beyan edemez bu konuda görüşlerini sunamaz. Eğer rapor böyle bir beyan içeriyorsa hakim bu delile dayanarak hüküm kuramaz.

Bilirkişi raporda hangi yöntemleri ve araçları kullandığını açıkça belirtmelidir. Bu geçerlilik şartıdır. Eğer raporda kanaate nasıl varıldığına dair bir bilgi bulunmuyorsa hakim, ek rapor aldırılması ya da yeni bir rapor aldırılmasını talep eder.

Bütün bu bilgiler baz alınarak hazırlanmış örnek bir bilirkişi raporuna itiraz dilekçesi sunuyoruz.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEÇESİ ÖRNEĞİ

 

ANKARA …. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE,

DAVACI: …

VEKİLİ: …

DAVALI: …

VEKİLİ: …

KONU: 03.01.2023 tarihli bilirkişi raporuna itiraz dilekçemizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

03.01.2023 tarihinde dosyaya sunulan bilirkişi raporu hukuka ve gerçeğe aykırı düzenlenmiştir. Aleyhimize olan hususları kabul etmemekle birlikte gerçeğe aykırı düzenlenen bu rapora karşı itiraz etme ihtiyacımız hasıl olmuştur. Şöyle ki;

1-  BURAYA RAPORDA ÇELİŞKİ, YANLIŞLIK VE EKSİKLİK GÖRDÜĞÜNÜZ DURUMLARI AÇIKÇA YAZINIZ.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah olunan ve mahkemenizin re’sen dikkate alacağı sebeplerle işbu bilirkişi raporundaki eksik hususların giderilmesi ve beyanlarımız doğrultusunda ek rapor aldırılması gerekmektedir. Gerekenin yapılmasını bilvekale talep ederim.

Davacı vekili

imza

 

 

Aşağıdaki yazılarımızı da okumak isteyebilirsiniz;

 

Şufa Hakkı Davası Nedir?

Yargıtay Karar Arama

Kocaeli Avukat

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Nedir?