• Çocuğun Cinsel İstismarı (TCK m.103) Nedir?

TCK’nın 103. Maddesinde, ‘Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar’ altında düzenlenen çocukların cinsel istismarı suçu, mağdurun çocuk olduğu ve çocuğa karşı fiziksel temas gerçekleşen cinsel davranışlardır. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılır.

Cinsel istismar suçunun hukuki konusu çocuktur.

 • Basit cinsel istismar suçunun temel şekli, failin, çocuk üzerinde cinsel duygularını tatmin etmiş olması fakat cinsel ilişkiye girmemesidir. Bu durum çocuğun cinsel istismarının temel şekli kabul edilir.
 • Sarkıntılık suretiyle işlenen basit cinsel istismar, sarkıntılık şekil itibariyle temas gerektirmektedir. Zaten temasın olmadığı durumların cinsel taciz olduğunu belirtmiştik. Basit cinsel istismar suçunun en hafif şeklinin sarkıntılık olduğu kabul edilir. ‘fiziksel temasta bulunma istemi’ cinsel tacize , ‘fiziksel temasta bulunma’ sarkıntılık suretiyle cinsel istismar olarak kabul edilir.
 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçundaki Mağdur Profili Nedir?

Suçun mağduru yalnızca çocuktur. TCK madde 6/1-a’da çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi, anlaşılmaktadır. Çocuğun Cinsel İstismarı suçunda çocuk kavramı üçe ayrılmıştır:

 • 15 yaşını tamamlamamış çocuk istismarı
 • 15 yaşını doldurmuş olmasına rağmen kendisine yönelik yapılan fiilin anlam ve sonuçlarını, algılama yeteneği gelişmemiş çocuğun cinsel istismarı
 • 15 yaşından büyük olan ve iradesi cebir, tehdit, hile ile etkilenen çocuğun cinsel istismarı
 • Cinsel Suçların Sınıflandırılması Nasıldır?
 • Cinsel istismar suçu (TCK m.103): 15 yaşını doldurmamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle işlenen fiillerdir. 15-18 yaş grubu arasında cebir, tehdit, hile ile gerçekleşmiş çocuk bedeni üzerindeki fiiller bu kapsamda değerlendirilir.
 • Cinsel saldırı suçu (TCK m.102): Yaşı büyük olan veyahut 15-18 yaş grubunda bulunan kişilere karşı fiziksel temasta bulunarak cinsel amaçla işlenen fiiller.
 • Cinsel taciz suçu (TCK m.105): Bir kimseyi fiziksel temas olmadan cinsel amaçlı olarak laf atma, söz vb. şekillerinde gerçekleşen ve mağdurun şikayetine bağlı fiiller.
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (TCK m.104): 15-18 yaş grubunda bulunan çocukların rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesi durumudur.
 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunun Cezası Nedir?
 • TCK m.103/1: Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
 • TCK m.103/1-ikinci cümle: Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
 • TCK m.103/1-üçüncü cümle: Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz.
 • TCK m.103/1-dördüncü cümle: Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.
 • TCK m.103/2: Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

 

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Hangi Durumlar Cezanın Arttırılmasına Neden Olur?

TCK m.103/3: suçun

 1. a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
 2. b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
 3. c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
 4. d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
 5. e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

İşlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TCK m.103/4: On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışın,

cebir veya tehditle ya da silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

TCK m.103/5: Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

TCK m.103/6: Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Görevli Mahkeme Nedir?

Sarkıntılık düzeyinde gerçekleşen cinsel istismar suçunda görevli olan mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Sarkıntılık dışında gerçekleşen fiillerde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Uzlaştırma Mümkün Müdür?

Cinsel istismarı suçu uzlaştırma prosedürüne tabii olan suçlardan değildir. Uzlaşma hükümleri uygulanmaz.

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Adli Para Cezası Mümkün Müdür?

Çocuğun cinsel istismarı suçu nedeniyle verilen hapis cezası adli para cezasına çevrilemez.

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Dava Zamanaşımı Ne Kadardır?

Çocuğa yönelik cinsel istismar suçunun temel şeklinin dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Bu süre içerisinde fail hakkında kamu davası açılabilir.

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçunda Şikâyet Süresi Nedir?

Sarkıntılık düzeyinde gerçekleşen cinsel istismar suçu şikâyete tabii olan suçlardandır. Mağdurun velisi ya da vasisinin şikâyeti olmadıkça işlem yapılmaz. Suçun işlenmesinin ardından 6 ay içinde şikâyet hakkı kullanılmalıdır.

Sarkıntılık dışındaki tüm durumlar, savcılık tarafından re’ sen (kendiliğinden) takip edilir.

 • Çocuğun Cinsel İstismarı Suçuna İlişkin Yargıtay Kararları Nelerdir?
 • ‘Suç tarihi itibariyle beş yaşında olan mağdurenin aşamalarda değişen ve diğer mağdur … ile -çelişen anlatımları, duruşmada hazır bulunan psikoloğun, mağdurenin psikolojik problemlerinin olduğu, bazı sorunlar yaşadığı, yaşının küçük olması nedeniyle beyanlarına itibar edilemeyebileceği, yaşı itibariyle gerçekleşen bir olayı hayal dünyasında farklı bir şekilde yorumlayabileceği ve büyütebileceği şeklindeki beyanı, savunma ile tüm dosya kapsamı nazara alındığında,sanığın atılı suçtan bozma ilamında belirtilen gerekçeyle beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine hükmolunması, BOZULMASINA bozma nedenine göre atılı suçtan tutuklu bulunan sanığın TAHLİYESİNE, başka suçtan tutuklu veya hükümlü olmadığı takdirde derhal salıverilmesine,’ (CD 2018/7238 E. , 2018/7813 K.)

 

 • ÖZET: ‘FAİL, CİNSEL İLİŞKİDE BULUNDUĞU MAĞDURENİN 15 YAŞINI DOLDURMADIĞI HALDE, 15 YAŞINI DOLDURDUĞU DÜŞÜNCESİYLE MAĞDURE İLE RIZASIYLA CİNSEL İLİŞKİDE BULUNUR VE ŞİKAYETÇİ OLMAYAN MAĞDURENİN YAŞI KONUSUNDAKİ HATASI ESASLI, DİĞER BİR İFADEYLE KABUL EDİLEBİLİR BİR HATA OLURSA, BU TAKDİRDE FAİL 5237 SAYILI TCK’NUN 30. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA SUÇUN MADDİ UNSURLARINDAN OLAN MAĞDURUN YAŞINA İLİŞKİN BU HATASINDAN YARALANACAK, BUNUN SONUCU OLARAK YÜKLENEN SUÇ AÇISINDAN KASTEN HAREKET ETMİŞ SAYILMAYACAĞINDAN VE BU SUÇUN TAKSİRLE İŞLENMESİ HALİ KANUNDA CEZALANDIRILMADIĞINDAN 5271 SAYILI CMK’NUN 223. MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ GEREĞİNCE BERAATINA KARAR VERİLMESİ GEREKECEKTİR.’ (CGK, E.2013/743 , K. :2014/8)

 Siz de çocuğun cinsel istismarı suçunda mağdur, şüpheli, müşteki ya da sanıksanız mutlaka ceza avukatınız ile birlikte adım atınız. Ceza avukatınız yok ise mutlak surette bir ceza avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.