İHTİYATİ HACİZ DİLEKÇESİ


Bu yazımızda ihtiyati haciz nedir, ihtiyati hacizin şartları nelerdir, ihtiyati haciz kararı nasıl icra ediliri inceleyeceğiz.

İhtiyati Haciz Nedir?


İhtiyati haciz genel itibariyle para alacaklarına ilişkin hali hazırda var olan yahut açılacak olan takibin sonucunun güven altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun mal varlığına el konulmasını sağlayan hukuki geçici bir korumadır. Alacaklı yetkili ve görevli mahkemeden usülüne uygun bir dilekçe ile doğmuş veya doğacak olan alacağına istinaden ihtiyati hacizi talep eder ve eğer mahkeme bu talebi yerinde görüp kabul ederse alacaklının yüzde 10 ila yüzde 15 arasında değişen bir teminat yatırmasına karar verir. Bu teminat yatırılmadan mahkemenin ihtiyati haciz kararını vermesi olanaksızdır. İhtiyati haciz genel olarak geçici hukuki koruma olarak ağırlıklı olarak icra ve iflas hukuku içerisinde incelenmiştir.

İhtiyati Haczin Şartları Nelerdir?


Öncelikle İhtiyati hacze konu olan alacak bakımından, alacağın bir para alacağı olması gerekir. İhtiyati haciz talebi bakımından, para alacağının kaynağının, sebebinin ve alacağın bağlı olduğu belgenin bir önemi yoktur. Özetle para veya para olarak talep edilebilen bir alacak olması gereklidir. İhtiyati hacze konu olan alacak bakımından diğer bir şart ise, alacağın rehinle teminat altına alınmamış olmasıdır. Alacak rehinle teminat altına alınmışsa, rehinli malın kıymetinin alacağı karşıladığı oranda ihtiyati haciz istenmesi mümkün değildir; ancak rehin teminatı dışında kalan kısım için ihtiyati haciz istenebilir. Burada dikkat çekmek isteriz ki kanunun aradığı, alacağın rehinle teminat altına alınmış olmasıdır; yani alacak rehin dışında bir teminat ile teminat altına alınmışsa ihtiyati haciz istenebilir. Alacaklı kişinin ihtiyati haciz talebi alacağın muaccel olup olmamasına göre farklılaşır. Muaccel olan alacaklar bakımından kanun herhangi bir şart aramadan ihtiyati haciz istenebilecekken henüz vadesi gelmemiş alacaklar için kanun koyucu ihtiyati haciz istenebilmesi için bir takım sebeplerin bulunmasına bağlamıştır.
-Borçlunun belli bir yerleşim yerinin olmaması
-Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemesi, kaçırması veya kendisinin kaçmaya hazırlanması yahut kaçması ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunması.
-Konkordato
-Tasarrufun iptali davasında(tasarrufun iptali davası açılmadan veya dava ile birlikte, ihtiyati haciz istenebilir.)

İhtiyati Haciz Kararı Nasıl İcra Edilir?


İhtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde alacaklının ihtiyati haciz kararının icrasını istemesi gerekir. Alacaklı, on gün içinde ihtiyati haciz kararının icrasını istemezse, ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. İhtiyati haciz kararının icrasının, ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden istenmesi gerekir.