İzale-i şuyu davası dilekçesi

İzale-i şuyu nedir?

İzale-i şuyu yani ortaklığın giderilmesi davası, taşınmaza ortak hissedarların malların aynen taksimi ya da mahkeme tarafından satış yolu ile satış yapılarak paylaştırılmasıdır. Ortaklığın giderilmesi davasını nasıl açabilirim derseniz bir kaç şart sıralamak mümkündür. Şöyle ki;
Öncelikli olarak ortaklığın giderilmesi için ortak mülkiyetin olduğu bir mülk gerekmektedir. Bahsedilen mülk üzerinde taşınmaza ortak hissedarların varlığı gerekmedir ve son olarak bahsedilen taşınmazın hissedarlar arasında anlaşma yolu ile taksim edilmemiş olması gerekmektedir.


Ortaklığın Giderilmesi Davası Kime Karşı Açılır?

Ortaklığın giderlimesi davası kime karşı açılır diye sorulacak olursa; yukarıda kısaca izah edildiği üzere diğer hissedarlara karşı açılması gerekmektedir. Peki izale-i şuyu davasındaki hissedarları tanımıyorum derseniz; taraf teşkilini sağlamanız gerekmektedir. Ortaklığın giderilmesi davasında tarafları bilmiyorsanız tarafları taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünden edinebilirsiniz.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Ortaklığın giderilmesi için görevli ve yetkili mahkemede dava açmanız gerekmektedir. Peki izale-i şuyu davası için görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Peki ortaklığın giderilmesi için yetkili mahkeme ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Taşınmazın aynından doğan davalarda yetki” başlıklı 12. Maddesinde yer almaktadır. Maddeye göre taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin kesin yetkili olduğunu belirtmiştir.


İzale-i şuyu davası nasıl açılır?

İzale-i şuyu davası aynen taksim yahut satış yoluyla giderme şeklinde açılabilmektedir. Aynen taksimin mümkün olmadığı zamanlarda genellikle satış yoluyla giderilmektedir. TMK m. 699/III hükmüne göre “Bölme istemi durum ve koşullara uygun görülmezse ve özellikle paylı malın önemli bir değer kaybına uğramadan bölünmesine olanak yoksa açık artırmayla satışa hükmolunur. Satışın paydaşlar arasında artırmayla yapılmasına karar verilmesi, bütün paydaşların rızasına bağlıdır.” Madde metninden de anlaşıldığı üzere satış yoluyla ortaklığın giderilmesi için aynen bölme mümkün olmamalıdır.

Avukat tutmalı mıyım?
İzalie-i şuyu davası ya da ortaklığın giderilmesi davası, belli prosedür ve usulleri olan bir davadır. Özel olarak izale-i şuyu davası avukatı ya da ortaklığın giderilmesi davası avukatı diye bir çeşit olmayıp; mutlak surette bir avukatın davanızı takip etmesi yararınıza olacaktır.


İzalei şuyu davası dilekçesi

(YETKİLİ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : Davayı açacak kişi, TC No, Adres

DAVALILAR : Dava açılacak kişi ya da kişiler, TC No, Adres

KONU : Ortaklığın satış suretiyle giderilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Taşınmazın edinme yöntemi ve dava sebepleri yazılacaktır.
2- Davalılarla yapılan şifahi görüşmelerde, gayrimenkul üzerindeki iştirak halinde mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi mümkün olmadığı gibi, davalılar, gayrimenkulün satışına da yanaşmamaktadırlar.

3- Fiili durumu itibarı ile, paylaştırma da mümkün olmadığından, gayrimenkul üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : M.K, HMK. ve diğer yasal nedenler.

HUKUKİ DELİLLER : Tapu kayıtları, keşif, bilirkişi incelemesi, tanık beyanları sair her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1-……….. taşınmazın üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini,

2-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin, payları oranında hissedarlara yükletilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim. ../../2015

Davacı