KASTEN YARALAMA SUÇU

Kasten yaralama suçu, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar kapsamında düzenlenmiş olup bu suç tipi açısından  hukuki yarar kişinin fiziksel ve ruhsal olarak beden bütünlüğünü korumaktır.

Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu kapsamında yalnızca basit hali ile şikayete bağlı suç kapsamında düzenlenmiştir. Kasten yaralama suçunun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde bu suç şikayete tabi hale gelmektedir. Eğer kişi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralanmış ise  cezai süreç kişinin şikayetine bağlı olmaksızın devam edecektir.

(2)Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Kasten yaralama suçu, silah olarak kabul edilen araçlar ile işlenebileceği gibi korkutma ile de işlenebilmektedir. Failin bu eylemleri kişinin vücuduna acı vermesi, sağlığını bozması veya algılama yeteneğini bozulması gerekmektedir.

Kasten yaralama suçu failin icrai hareketler ( tokat atmak, bıçaklamak, kezzap dökmek, silah ile ateş etmek, yumruk atmak..) ile işlenebileceği gibi ihmali hareketleri ile de işlenebilir.

Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olup suçun kanunda belirtilen kişilere karşı işlenmesi halinde hükmedilecek ceza arttırılmaktadır. Kasten yaralama fiili, üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, silahla, canavarca hisle işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında, bendi bakımından ise bir kat artırılır.

Netice Sebebi İle Ağırlaşmış Yaralama

Kasten yaralama fiili, mağdurun; duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. Ancak, verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

Kasten yaralama fiili, mağdurun; iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine, neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza kanunda belirtilen şekli ile arttırılması gerekmektedir.

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre ceza arttırılmaktadır.

Kasten yaralama suçuna yardım eden ya da azmettiren olarak iştirak edilebilmesi mümkündür. İştirak halinde  yapılan eylemin neticeleri ve durumu değerlendirilerek iştirak edenin cezai sorumluluğu tespit edilmektedir.

İzmit/Kocaeli’de faaliyet göstermekte olan ofisimize başvurarak soruşturma/kovuşturma aşamasına ilişkin olarak hukuki danışmanlık talebinde bulunabilirsiniz.

Olay günü katılan sanıklar …, … ve …’ın katılan sanık …’in işyerinde bulunduğu sırada …’un babaları için 4.000 TL para istediği, katılan sanık …’in de bu parayı bulamayacağını söylediği, bunun üzerine …’in “eğer sen bu parayı bana bugün bulup vermezsen seni akşam avradının koynunda yatırmam” dediği, bu söz üzerine katılan sanık …’in babasından hatıra olarak sakladığı otomatik av tüfeğini alıp gelerek katılan sanık …’e iki kez ateş ettiği, …’in 02.05.2013 tarihli genel adli muayene raporuna göre vücudunda sağ ve sol alt kadranda 2×2 cm’lik ateşli silah (mermi) izleri bulunduğu, … Adli tıp Şube Müdürlüğü’nün 18.05.2015 tarihli raporuna göre ise katılan sanık …’in yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olduğunun ve basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığının bildirildiği anlaşılmakla, somut olayda taraflar arasındaki husumet, suçun işlenmesinde kullanılan araç, hedef alınan vücut bölgesi, mağdurda meydana gelen yaralanmanın yeri ve niteliği dikkate alındığında, katılan sanık …’in haksız tahrik altında kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması yerine vasıfta yanılgıya düşülerek yazılı gerekçeyle kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,…Bozmayı gerektirmiş, katılan sanık … müdafiinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 28.12.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi. YARGITAY 6. Ceza Dairesi  2021/13616 E.  ,  2021/20518 K.

Oluşa ve tüm dosya kapsamına göre, sanık …’ın sürücü koltuğunda, sanık …’ın sağ ön yolcu koltuğunda, sanık …’ın ise arka koltukta bulunduğu aracın, mağdurların birlikte bulunduğu … Oto Tamirhanesi önünden geçtiği sırada, araç içerisinden mağdurlara doğru av tüfeği ile yaklaşık 10 ila 20 metre mesafeden 5 el atış yapıldığı, mağdurların saçma tanelerinin isabet etmesi nedeniyle mağdur …’in basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde, mağdurlar … ve …’nin basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandıkları olayda; mağdurların hepsinin isabet almasının muhakkak olduğu, kullanılan suç vasıtasının niteliği ve etkili mesafeden ateş edilmesi, olayın yaşanma şekline göre mağdurlardan …’a yönelik olarak varlığı kabul edilen öldürme kastının bölünemeyeceği hususları birlikte dikkate alındığında, sanıklar … ve … …’ın mağdurlar …, … ve …’ye yönelik, sanık …’ın ise mağdur …’ye yönelik eylemlerinin kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacağı gözetilmeden, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde kasten yaralama suçundan hüküm kurulması,

Bozmayı gerektirdiğinden, sanık … müdafiinin, sanık … müdafiinin ve katılan Bakanlık vekilinin yerinde görülen temyiz sebeplerinin kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 08/12/2020 tarih ve 2020/1619 (E), 2020/2375 (K) sayılı hükümlerinin CMK’nin 302/2. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, YARGITAY 1. Ceza Dairesi   2021/7719 E.  ,  2021/15255 K.

Sanığa yükletilen konut dokunulmazlığının ihlali eyleminin, suç tarihine göre uzlaşma kapsamında olmayan tehdit (TCK 106/1-1) ve kasten yaralama (TCK 86/2-3-e) suçları ile birlikte gerçekleştirilmesi nedeniyle, CMK’nın 253/3. maddesine göre uzlaşma kapsamında bulunmadığı, yapılan yargılama neticesinde kasten yaralama suçundan beraat ettiği ve hükümden sonra 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren, 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişik CMK’nın 253. maddesi uyarınca temyiz incelemesine konu ve TCK’nın 106/1-1. maddesinde tanımı yapılan tehdit suçunun uzlaşma kapsamına alınması karşısında, soruşturma aşamasında yapılan uzlaşma teklifinin geçersiz olduğu ve TCK’nın 7/2. maddesindeki “suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan Kanun ile sonradan yürürlüğe giren Kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan Kanun uygulanır ve infaz olur” hükmü gözetilerek anılan Kanun’un 35. maddesi ile değişik CMK’nın 254. maddesi gereğince yöntemine uygun olarak uzlaşma önerisinde bulunulması ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi Bozmayı gerektirmiş, sanık …’nin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye aykırı olarak, sair hususlar incelenmeksizin, hükümlerin BOZULMASINA, YARGITAY 6. Ceza Dairesi      2021/24724 E.  ,  2021/20143 K

 

Diğer yazılarımıza da okumak isterseniz aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi

Sanık Nedir?

Sözlü ya da Yazılı Vekillik

Tehdit Suçu ve Cezası

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması nedir?

Ticari Kazanç Kaybı Nedir?

Belirsiz Alacak Davası Nasıl Açılır ?

Davacı, Davalı ve Mahkeme