Kıdem tazminatı; aşağıda belirtilecek bazı koşulları sağlamış olan işçinin, işyerinde çalışmış olduğu süre boyunca kazanmış olduğu kıdem doğrultusunda kendisine ödenecek olan tazminata denir. Aşağıdaki yazımızda şartları, kanunu ve dava süreci hakkında bilgi vermekteyiz. Buna göre;

Kıdem Tazminatı Şartları Nelerdir ?

İşçi çalıştığı süre boyunca işyerinin yükünü üstlenmekte, sosyal ve ekonomik olarak ilerlemesine destek olmaktadır. Bu durumun karşılığı olarak işçi kendisine, aylık ücretinin tüm ekleriyle birlikte hesaplanıp çalışma süresiyle oranlanarak kıdem tazminatı ödenmesine hak kazanmaktadır.

Kıdem tazminatı Kanun'dan doğan bir haktır ve işveren inisiyatifiyle ilgisi yoktur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Kıdem Tazminatı Kanun’dan doğan bir hak olup, işverenin insiyatifine kalmış bir alacak değildir. Bununla birlikte kıdem tazminatı alabilmek için şu şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir;

  • İşçinin çalışma süresinin 1 yıldan uzun olması gerekmektedir. Bu çalışma süresi aynı işyerinde olabileceği gibi, aynı işverene ait farklı işyerlerinde ya da aynı işverene ait farklı şirketlerde de olabilmektedir. Bu gibi durumlarda aynı işverene tabi olmak koşuluyla farklı işyerlerinde çalışmış olduğu süreler hesaplanmakla birlikte, bu sürenin en az 1 yıl olması gerekmektedir.
  • İş sözleşmesi belirsiz süreli olmalıdır. Belirli bir iş için belirli süreli iş sözleşmesi yapılması halinde bu sözleşmenin bitiş tarihinin belli olması itibariyle işçinin herhangi bir kıdem tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Ancak diğer koşulların sağlanmış olması ihtimalinde, belirli süreli iş sözleşmesinin, sürenin bitiminden önce işveren tarafından haksız, işçi tarafından haklı nedenle feshedilmesi durumunda kıdem tazminatına hak kazanılır.
  • İş sözleşmesinin sona erme şekli kıdem tazminatına hak kazanılması konusunda önem arzetmektedir. Şöyle ki; kıdem tazminatının Yargıtayca da kabul edilen tanımının işçinin o işyeri için harcamış olduğu emeklerinin karşılığı olduğu düşünüldüğünde; kıdem tazminatına hak kazanılması için ya işçinin işveren tarafından haksız şekilde işten çıkarılması, ya da işçinin iş sözleşmesini İş Kanunu’nda belirtilen sebeplerle haklı olarak feshetmesi gerekmektedir. İşçinin herhangi bir sebebe dayanmadan istifa etmesi ya da işveren tarafından haklı nedenle işten çıkarılması hallerinde kıdem tazminatı talep edilemeyecektir. İşçinin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetme durumlarına örnek olarak; sağlık sebepleri, alacaklarının ödenmemesi, erkeklerde askerlik, kadınlarda evlilik ve benzeri haller verilebilir. İşverenin işçiyi haklı nedenle işten çıkarma hallerine ise; işçinin devamsızlığı, işçinin suç işlemesi&tutuklanması, işyerinde suç işlemesi, işçinin işverene ve ailesine yönelik haksız fiileri örnek olarak gösterilebilir.

Kıdem Tazminatı Kanunu

Kıdem Tazminat Kanunu diye ayrı bir kanun olmamakla beraber; İş Kanununda bu konu ile ilgili düzenlemeler mevcuttur ve içtihatlar ile pratiğe yön vermektedir.

Kıdem Tazminatı Davası 

Kıdem tazminatı alacağı bakımından İş Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeyle birlikte zamanaşımı iş sözleşmesinin feshinden itibaren 5 yıldır. Bu fesihten itibaren 5 yıl içerisinde arabulucu başvurusu yapılmadığı ya da yetkili İş Mahkemesi’nde dava açılmadığı takdirde, işçinin bu tazminat bakımından mahkeme nezdinde alacak talep edebilme hakkı olmayacaktır. Kıdem tazminatı davası için zorunlu arabuluculuk düzenlemesi getirilmiş olup; mevzuatın sürekli olarak güncellenmesi, Mevzuatta ve pratikte yaşanan aksaklıklar ve dava takibinin zorluğu açısından Kocaeli Avukat vekaletnamesi vermenizi tavsiye ederiz.