TAKİP TALEBİ NEDİR?

 

Takip talebinin ne olduğu, bulunması gereken hususlar, genel bilgiler, örnek takip talebi ve Yargıtay kararları ile ilgili yazdığımız makaleyi sonuna kadar okumanızı tavsiye ederiz. Unutulmamalıdır ki; hukuk işinin ehline bırakılması gereken bir alandır.

İcra İflas Kanun’unda öngörülen takip yolları hazırlanan bir takip talebiyle başlamaktadır. Takip talebini alan icra dairesi, borçluya takip talebine uygun olarak hazırlanmış bir ödeme emri göndermektedir. Gönderilen ödeme emri ile birlikte tercih edilen takip yoluna ilişkin süreç devam eder.

Takip talebi icra dairesine yazılı veya sözlü olarak yada elektronik ortamda yapılır. İcra dairesine sözlü olarak başvuru yapıldığı takdirde bu hususun ilgili belge ve imzalar ile sabitlenmesi gerekmektedir. Hazırlanan takip talebine uygun olarak icra dairesince hazırlanan ödeme emrinin borçluya gönderilmesiyle prosedür devam etmektedir. Takip talebinin oluşturulması hususunda Kocaeli  İzmit’te faaliyet gösteren avukatlarımızdan hukuki destek alabilirsiniz.

Ödeme emrine itiraz

Takip Talebinde Bulunması Gereken Hususlar

  • Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı; alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap bilgileri; varsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası; şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır.
  • Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya vergi kimlik numarası, şöhret ve yerleşim yer
  • Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi
  • Senet veya senet yoksa borcun sebebi
  • Takip yollarından hangisinin seçildiği
  • Takip talebinin imzalanması
  • Teminat gösterilmesi gereken hallerde teminat verilmesi

Takip Talebi Hakkında Genel Bilgiler

Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı veya vekili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine verilmesi gerekmektedir. Kambiyo senetlerine özgü takip yoluna başvurulduğu takdirde kambiyo senedinin aslı ve borçlu sayısı kadar örneğinin icra dairesine verilmesi gerekmektedir.

İcra dairesi tarafından yapılan başvuru neticesinde talep evrakına esas numarası verilmektedir. Takip talebinde yer alan esas numarası ile başlatmış olduğunuz icra takibinin güncel durumunu takip edebilirsiniz.

İcra takip masrafları borçluya aittir ancak takip başlatılırken alacaklı tarafından ödenmesi gereken kanunda belirlenen bir takım harçlar bulunmaktadır.

Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebri icralar takip talebiyle başlar. İcra İflas Kanun’unda yer alan takip yollarından birini tercih eden alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harç ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir.

Takip Talebi Hakkında Örnek Yargıtay Kararları

İİK’nın 43. maddesine göre, iflasa tabi borçlu aleyhine haciz veya iflas yollarından birinin seçilmesi mümkündür. Bu yollardan birini seçen alacaklı, bir defaya mahsus olmak üzere takip yolunu değiştirebilir. Bu imkanı kullanmak isteyen alacaklının takip yolunu değiştirdiğine ilişkin dilekçe vermesi yeterlidir. Başvuruyu alan icra müdürü, önceki takip talebi ve ödeme emrine uygun olarak bir ödeme emri düzenleyip borçlu veya borçlulara göndermelidir.

İİK’nın 43/2 maddesine göre takip yolunun değiştirilmesinde harç alınmaz. Somut olayda; davacı, takip yolunu değiştirmişse de kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipteki ödeme emrindeki borç miktarı ile iflas ödeme emrindeki borç miktarı aynı değildir. Yeni bir takip konusu olabilecek alacakların eklenmesi ile oluşturulan ödeme emrinin gönderilmesi suretiyle takip yolunun değiştirilmesi mümkün olmadığından, usul ve yasaya uygun geçerli bir iflas takibi bulunmaması nedeniyle davanın reddi gerekirken, hatalı değerlendirme ve yanılgılı gerekçeyle yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. YARGITAY 23. Hukuk Dairesi    2017/1111 E.  ,  2020/1157 K.

  • İlamların icraya konulması için hazırlanması gereken takip taleplerinin ilam türlerine uygun olarak belirli formlarda hazırlanması gerekmektedir. Bu takip taleplerinin hazırlanması zorlu olmakla birlikte bu hususta Kocaeli’de faaliyet gösteren İcra ve İflas Hukuku alanında profesyonel avukatlarımızdan hukuki danışmanlık alabilirsiniz.

 Takip talebinde bulunan alacaklı yapmış olduğu takibin içeriğini ve alacağın kaynağını usulüne uygun olarak belirtmelidir. Eş söyleyişle alacaklı yapmış olduğu takip talebini kontrol yükümlülüğü altındadır. Genel haciz yoluyla yapılan ilamsız icra takibinde alacaklı alacağını bir belgeye bağlamak zorunda olmadığı ve icra dairesinin şekli inceleme yapmak zorunda olduğu unutulmamalıdır. Kanun bu sıkı şekil şartları nedeniyle; icra ve iflas dairelerinin yaptığı işlemlerin Kanun’a ya da olaya uygun olmaması durumunda icra mahkemelerine 7 gün içinde şikâyet yoluna başvurulabileceğini düzenlemiş ve bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikâyet olunabilineceğini belirtmiştir.

Zira, Kanun’un 61. maddesine göre gönderilen ödeme emrinin kendisinden beklenen sonuçları doğurması, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi ile mümkündür. Bu tebliğden sonra borçlu süresinde takibe itiraz ettiğinde itiraz ile kendiliğinden duran takibe devam edilebilmesi için alacaklının ya itirazın kaldırılması ya da itirazın iptali yoluna başvurması gerekir… YARGITAY Hukuk Genel Kurulu   2017/919 E.  ,  2019/886 K.

 

Örnek Takip Talebi (Örnek No:7)

TAKİP TALEBİ

1- Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı. vergi kimlik numarası, T.C. kimlik numarası, alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adıyla hesap bilgileri ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği yerleşim yerindeki adresi :  

Vekili: Av.RAHMİ ERTÜRK & Av. BÜŞRA OĞUR

ALEMDAR V.D. 66262257668 Adres: KARABAŞ MAH. MÜNECCİM ARİF SOK. NO:26/2

İZMİT/KOCAELİ Büro Tel: (0262) 323 23 93

 

 

2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :
3- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların, adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresleri :
4- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün.; alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi :  

Tutarındaki toplam alacağın tahsilde tekerrür olmamak şartıyla icra gideri ve vekalet ücreti ile birlikte tahsili talebidir. (Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkımız saklıdır)TBK. 100.mad. gereğince kısmi ödemeler öncelikle varsa işlemiş faiz, masraf ve ferilere mahsup edilecektir.

5- Taşınır rehni veya ipotekle temin edilmiş olan bir alacak talebinde rehnedilenin ne olduğu rehnedilen. üçüncü şahıslar tarafından verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ise adı ve soyadı, rehnedilen şey üzerinde, sonra gelen rehin hakkı varsa bu hakka sahip olan kişinin adı, soyadı, yerleşim yerindeki adresi :  

 

6- Takip, ilâma veya ilâm hükmündeki belgeye müstenit. ise ilâm veya belgeyi veren makamın adı, ilâm veya belgenin tarihi, numarası ve özeti :
7- Adî veya hasılat kiralarına ait takip talebi :
8-Tevdi edilen senet (Poliçe, emre muharrer senet, çek) in tarih ve numarası, özeti, senede dayalı değilse borcun sebebi :
9-Alacaklının takip yollarından hangisini seçtiği : İlamsız Takip Haciz

01.04.2021

Alacaklı veya Vekilinin

İmzası