Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tevsi kelimesinin anlamı “genişletmek, yaymak” şeklinde, tahkikatın anlamı ise “soruşturma” demektir. Günümüzde ceza yargılamalarında ortaya çıkan tevsi tahkikat kavramı ise kovuşturma aşamasında taraflardan herhangi birinin talebi üzerine kovuşturmanın genişletilmesi ve/veya derinleştirilmesi demektir.

Tevsii Tahkikat Nedir ?

Tevsi tahkikat nedir sorusunun cevabına değinecek olursak; ceza yargılamasında taraf ehliyetine sahip taraflardan –yani sanık, katılan gibi- herhangi birinin kovuşturmanın genişletilmesini talep etmesidir. Tevsi tahkikat talebi ile daha önce taraflarca sunulmayan, araştırılmayan, araştırılıp taraflarca tartışılmamış delillerin mahkeme vasıtası ile duruşmaya getirilmesi ve yargılamaya dahil edilmesidir.

Türk Ceza Kanunu’nda ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nda tevsi tahkikat ya da diğer adıyla kovuşturmanın genişletilmesi özel olarak düzenlenmemişse de Yargıtay içtihatları ile gelişen bir kavramdır.

Nitekim Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin 2008/4143 Esas numaralı kararında “Delillerin tartışılması başlığıyla duruşmada sonuç çıkarma evresini düzenleyen CMK’nın 216. maddesine göre, deliller ortaya konup tek tek tartışıldıktan sonra uyuşmazlığı çözecek ve hüküm verecek olan mahkemeye ışık tutmak üzere, taraflara istemleri aranmaksızın maddede belirtilen sıra dahilinde son kararın nasıl olması gerekeceği hususunda görüşlerini bildirme imkanı verilmesi gerektiği halde, C.Savcısının esas hakkındaki mütalaasını takiben vaki tevsii tahkikat talebi reddedilen sanık müdafiine esas hakkındaki görüşünü bildirme olanağı verilmeden hüküm kurulması suretiyle savunma hakkının ihlal edilmesi,” şeklinde tevsi tahkikatın önemine dikkat çekilmektedir.

Yukarıda kısaca izah ettiğimiz hususlar yanında tevsi tahkikat ve kovuşturma yargılamanın en önemli kısmını oluşturmaktadır. Dolayısıyla mutlak surette bir ceza avukatı ile takibini öneririz.

Tevsii Tahkikat Süreci Nasıl İşler ?

Tevsi tahkikat talebi yani kovuşturmanın genişletilmesi talebi bir dilekçe ile talep edilebileceği gibi duruşma esnasında da talep edilebilmektedir.

Delillerin toplanmadığını, değerlendirilmediğini veya gereği gibi tartışılmadığını düşünen taraf; tevsi tahkikat talebi dilekçesi ile ya da duruşma esnasında tevsi tahkikat talebi ile bu isteğini mahkemeye bildirebilmektedir.

Pratikte, savcılığın esas hakkındaki mütalaası sorulduktan sonra mahkeme hakimi ya da mahkeme başkanı tarafından avukatlara ve taraflara sırası ile tevsi tahkikat talebi olup olmadığı sorulmaktadır.

Dolayısıyla ağır ceza avukatı veya ceza avukatı vasıtası ile delillerinizin değerlendirilmesi ve varsa tevsi tahkikat talebinizin kabulü/reddi için işlemlerin yürütülmesi çok önemlidir.

Tevsii Tahkikat (Kovuşturmanın Genişletilmesi) Dilekçesi

KOCAELİ X.AĞIR CEZA MAHKEMESİ

BAŞKANLIĞI’NA

ESAS NO : XX/XX

SANIK : XX

VEKİLİ : AV.RAHMİ ERTÜRK

KONU : Kovuşturmanın genişletilmesi/tevsi tahkikat talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

Yukarıda esas numarası yazılı dosya kapsamında, savcılık makamınca esas hakkında mütalaa verilmişse de; dosya kapsamında toplanmayan ya da değerlendirilmeyen delillerimiz mevcuttur. Toplanmasını istediğimiz deliller aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiş olup değerlendirilmemiş delillerimizden olan kamera kaydı, ses kaydı gibi delillerimizin de değerlendirilmesini talep ederiz. Toplanmasını istediğimiz delillerimiz şunlardır:

AV.RAHMİ ERTÜRK