Trafik Kazalarından Doğan Tazminatlar ve Sigorta Avukatının rolü

Sigorta avukatı ya da hukukçular, Trafik kazalarını temel olarak  yaralamalı  ve ölümlü olarak ikiye ayırmaktadır. Trafik kazası neticesinde mağdur olan şahısların maddi ve manevi hakları vardır. Bu hakları için dava açabilirler. Bu davalarda ise sigorta avukatı ve sigorta avukatının rolü için aşağıdaki makalemizi okuyabilirsiniz.  

 

Trafik Kazası ve Sigorta Avukatının rolü

Trafik Kazası ve Sigorta avukatının rolü

Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu’na göre mağdur olan kişinin maddi ve manevi tüm haklarını, masraflarını karşılamak zorunludur. Yaşanan kazalarda hak talep edebilmek için kazanın yaşanmasından itibaren belli bir zamana kadar ilgili yerlere kazanın bildirilmesi gerekir. Sigorta avukatı ise burada önem göstermektedir. 

Öncelikli olarak yaralamalı trafik kazalarında kişi bedensel olarak bütünlüğünü yitirmekte ve bu husustan ötürü maddi/manevi olarak zarar görmektedir.

Peki bedensel zarar kavramı nedir ? Sigorta Avukatı Rolü

Tazminat davası

 • Kazada kişinin sakat kalması ve bu durumun süreklilik arz etmesi.
 • Kişinin kaza sonucunda geçici bir süre ile işgöremez durumda olması.
 • Kaza sonucu kişinin ruhsal bozukluk yaşaması, bu durum geçici ya da kalıcı olabilir.
 • Kaza sonucu büyük çapta sakatlığı olan kişinin hayatı boyunca bakıma muhtaç olması durumunda bakıcı masrafları.
 • Kişide geçici olarak işgörememezlik durumu varsa bu süre zarfında yardım eden ve bakımını sağlayan kişiye yaptıklarının karşılığının ödenmesi.
 • İyileşme sürecindeki tedavi masrafları, ameliyat giderleri gibi masraflar ve kaza geçiren kişinin yakınlarının yol, yeme-içme, barınma vs. harcamalarının karşılanması.
 • Kişinin kazada uğradığı sürekli sakatlık durumundan dolayı gelirinin azalması ya da tamamen kaybetmesi durumu söz konusu olmasa bile güç kaybı yaşaması.

Yukarıda kısaca bahsedilen hususların yanında bedensel zarar kavramı çok geniş bir kavramdır. Dolayısıyla mutlak surette bir sigorta avukatına danışmanızı tavsiye ederek; trafik kazası yaşamanız halinde ölümlü trafik kazası tazminat, yaralamalı trafik kazası tazminat, trafik kazası tazminatı için tarafımızla yahut bir avukat ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Bunun yanı sıra ortaya çıkabilecek manevi zararda mevcuttur. Bu manevi zarar; yukarıda açıklamış olduğumuz bedensel zarar sonucunda ortaya çıkabileceği gibi ağır bir bedensel zararın sonucunda ortaya çıkabilir.

Trafik kazalarının yaralamalı veyahut ölümlü olarak gerçekleşmesi halinde talep edilebilecek maddi/manevi tazminat için görevli ve yetkili mahkemede Borçlar Kanunundaki süre göz önünde bulundurularak dava açılması gerekmektedir.

Bu hususta davacı olabilecek kişiler ; yaralamalı bir trafik kazası olduğu takdirde kaza sonunda zarar gören kişidir. Zarar gören kişinin bu dava sonucunda talep edebilecekleri

 • Tedavi giderleri.
 • Kazanç kaybı.
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıplar. ‘dır.

Trafik kazasının ölümlü olarak gerçekleşmesi halinde dava açabilecek kişiler, zarar gören kişinin yasal mirasçılarıdır ve desteğinden yoksun kalanlardır.

Ölümlü trafik kazalarında talep edilebilecek zararlar ve Sigorta Avukatının rolü

 • Cenaze giderleri.
 • Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından yada yitirilmesinden doğan kayıplar.
 • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar.’dır.

Bunun yanı sıra ölümlü tazminat davalarında  ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine karar verilebilir.

Tazminat davasının açılmasından sonra ölüm gerçekleşmesi halinde ise Hukuk Muhakemeleri Kanunda yer alan hükme göre mirasçılar mirası kabul veya reddetmemişse, bu hususta kanunla belirlenen süreler geçinceye kadar dava ertelenmesi gerçekleşmektedir.

Tazminat davası süresinde davalı olabilecek kişiler; karşı tarafın sürücüsüne, sigorta şirketidir. Bu süreçte sigorta şirketlerine açılacak dava için başvurulacak mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesidir.

Trafik kazalarından sonra sigortacıya başvurulması gerekmektedir. Bu sürecin işlemesinde sigorta ettirene düşen bir ihbar yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu başvuru süresi riziko ağırlaşması olarak kabul edilip edilmemesi, bu işlemlerin bilgisi dahilinde gerçekleşip gerçekleşmemesine göre değişmektedir.

Ölümlü trafik kazasında sigorta tazminatı miktarına ilişkin olarak yapılan hesaplamada talep edilecek tazminat türüne ilişkin olarak çeşitli hesaplama kalemleri bulunup çeşitli belgeler ve bilgiler eşliğinde hesaplama yapılmaktadır.  Bu nedenle tazminat miktarları farklılık gösterebilmektedir.

Sigorta avukatı ve Dilekçe Örneği

………………. SİGORTA A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Poliçe No :

Başvuran :

Vekili :

Konu :

AÇIKLAMALAR :

1-) Sigorta ettiren xxxx xxxx , ../../…. Tarihinde ………….. mevkinde, (olayın detaylı anlatımı), ……….. plakalı araç ile yaralamalı  trafik kazası sonucunda bedenen/manevi zarara uğramıştır. Bu nedenle müvekkilimiz ….. , taleplerine ilişkin olarak genel müdürlüğünüzde başvuruda bulunmaktayız.

2-)Sigorta ettirenin ………. poliçe numarası olup, sigorta ettirenin prim ödemeleri ve gerekli evraklar dilekçe ekinde yer almaktadır.

SONUÇ VE İSTEM   :

Yukarıda açıkladığımız neden ve olay sonucunda …… tutarındaki tazminatın, tarafınıza iletildiği tarihten itibaren 8 iş gün içerinde yatırılmasını, ……’nin ……….. IBAN’a yatırılmasını, fazlaya ilişkin olarak dava,talep haklarımızı saklı tuttuğumuzu bildiririm ve talep ederim.  ../../….

EK        :

Talep Dilekçesi

Kaza ile ilgili olarak İlgili kurumdan(Karakol, Jandarma, Savcılık evrakları “Aslı Gibidir” ıslak onaylı kusur durumunu gösterir

Kaza Tespit Tutanağı/Bilirkişi Raporu (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),

Araç sürücülerine ait onaylı alkol raporu (Aslı veya Aslı Gibidir Onaylı),

Ehliyet fotokopileri

Ruhsat fotokopileri

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları doğrultusunda sigorta şirketleri tarafından tazminatı hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için bu genel şartlar ekinde yer alan gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz işgünü içinde tazminatı hak sahibine ödemektedir.

Trafik Kazası Sigortasında Olası Anlaşmazlıklar ve Çözümleri

Zarar gören zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce belirtilen tazminat ödemelerinde istenecek belgelerin tamamı ile birlikte ilgili sigortacıya yazılı başvuruda bulunması gerekir. Başvuru sonunca ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar başvurunun yazılı olarak cevaplanmaması ,cevabın talebi kısmen veyahut tamamen karşılanmaması olabilir.Bu gibi durumların çözümüne ilişkin olarak bir sonraki süreçte yetkili ve görevli mahkemede zamanaşımı da gözetilerek dava yoluna gidilmesi gerekmektedir.

Tek taraflı trafik kazalarında sigortanın ödeme yapmasına ilişkin olarak; hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri dışında kalan talepleri dışında ödeme yapılabilmektir. Genel şartlarda yer alan bu hükme karşılık sigorta şirketlerinin  özel şartlarının da incelemesinin yapılması gerekmektedir.