Sanayi devrimiyle birlikte oluşan işçi sınıfının gelişimine paralel bir şekilde ortaya çıkan iş ve sosyal güvenlik hukuku, diğer hukuk dallarıyla kıyaslandığında özellikle 3.sınıf dünya ülkelerinde gelişim sürecini devam ettiren karma bir hukuk dalıdır şeklinde tanımlanabilir.

İşçi avukatının ilgili mevzuatlara tümüyle hakim olması, davanın sonucu üzerinde doğrudan etkilidir.

İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Özellikle işçi sınıfının oluşum gösterdiği ilk yıllarda ağır çalışma koşulları, düşük ücretler ve mesai saatlerinin uzunluğu problemleri ile ilintili olarak ortaya çıkan iş ve sosyal güvenlik hukuku işçiler, işverenler ve devlet kanatı arasındaki ilişkileri, birtakım mevzuatlar göz önünde bulundurarak düzenleyen ve ülkemizde karşılaşılan problemlere rağmen gündemde kalmaya devam eden bir hukuk dalıdır.

İş hukukuna kapsam açısından bakıldığında; toplu ve bireysel olmak üzere ikiye ayrıldığını söylemek mümkündür.

Ülkemiz özelinde bakıldığında, Osmanlı’nın son döneminde Tanzimat ile gündeme gelen iş hukuku, temel olarak iki ayrıma tabi tutulur;

 • Bireysel İş Hukuku
 • Toplu İş Hukuku

İş hukuku özelinde, devletin rolüne ayrı bir parantez açmak gerekir. Devlet, işçi lehine kanunları düzenleme sorumluluğu ile iş hukukunun temel unsurlarından biri olmakla birlikte, aynı zamanda kamu kapsamında bakıldığında işveren konumundadır.

Mahkemelere konu olan iş hukuku davaları noktasında unutulmaması gereken temel noktalardan biri; yargının, kanunları her zaman işçi lehine yorumlama zorunluluğu altında olduğudur.

İş hukuku davaları kapsamında dikkate alınan yerel ve küresel ölçüdeki kaynakları şu şekilde listelemek mümkündür;

 • İş Kanunu
 • Basın İş Kanunu
 • Deniz İş Kanunu
 • Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
 • Uluslararası Çalışma Örgütü

Tahmin edileceği üzere bireysel ve toplu iş hukuku farklı kapsamlara sahiptir ve bu nedenden ötürü; iş hukukunu iki ayrı biçimde incelemek konunun anlaşılması açısından faydalı olacaktır.

Bireysel İş Hukuku

İşçi ile işveren arasındaki ilişkileri, iş sözleşmesini dikkate alarak düzenleyen, iş sözleşmesindeki maddelerden doğan hak ve borçların yerine getirilmesi ile iş sözleşmesinden doğan hakların ihlali gibi konuları temel alan hukuk dalı, bireysel iş hukuku olarak tanımlanabilir.

Bireysel iş hukuku, işçi ile işverenin doğrudan iletişim halinde olduğu bir hukuk dalıdır.

Bireysel iş hukuku kapsamında dikkate alınan temel noktalar;

 • İşçi ile işveren arasında sözleşmenin oluşturulması.
 • Sözleşmenin fesih yoluyla  yahut sözleşmedeki maddelerin ihlali sebebiyle son erdirilmesi.
 • Sözleşme oluşturulurken günlük çalışma süreleri, yıllık izinler ve iş ortamının güvenliği konularının gündeme getirilmesi.

şeklinde sıralanabilir.

Görüldüğü üzere bireysel iş hukuku doğrudan işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlerken bireyi esas alır. Dolayısıyla yalnızca iş dünyasında mavi yaka olarak adlandırılan bireyleri değil, beyaz yaka olarak adlandırılan bireyleri de doğrudan ilgilendiren bir hukuk dalıdır.

Toplu İş Hukuku

Adından da anlaşılabileceği gibi toplu iş hukuku, işçi ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde birden fazla kişiyi kapsar. Toplu iş hukukunun kendi içerisinde ayrıldığı dalları sıralamak istersek;

 • Sendikalar Hukuku
 • Toplu İş Uyuşmazlıkları Hukuku
 • Toplu İş Sözleşmeleri

şeklinde bir sıralama yapmak mümkündür.

Toplu iş hukuku sözleşmelerinde taraflardan en az birinin sendika kapsamında faaliyet göstermesi gerekir.

Kanun gereği toplu iş sözleşmesi yapılabilmesi noktasında gerek şart; sözleşmeye konu olan taraflardan en az birinin sendika bünyesinde faaliyet göstermesidir. Bireysel iş hukukundaki sözleşmelere konu olan tüm durumların, toplu iş sözleşmeleri için de geçerli olduğunun unutulmaması gerekir.

İşçi Avukatı

İş hukuku davaları noktasında, siz değerli müvekkillerimize ilgili mevzuatları ve geçmiş dava kararlarını dikkate alarak büromuz bünyesinde görev alan işçi avukatı aracılığıyla verdiğimiz hizmetleri sıralamak istersek;

 • Hukuksuz bir şekilde işten atılan işçilerin işe iade davalarının yürütülmesi.
 • İş ortamındaki yetersiz önlemler başta olmak üzere herhangi bir nedenden ötürü ortaya çıkan iş kazaları ve bu kazaların sebep olduğu anlaşmazlıkların çözülmesi.
 • Meslek hastalıkları ve iş güvenliği davalarının takibi.
 • İhbar ve kıdem tazminatı noktasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilmesi.
 • Fazla mesai ve maaş alacakları, yıllık izin süreleri vb. iş hukuku davalarına konu olan durumlardan ötürü ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözülmesi.

Görüldüğü üzere iş hukukuna konu olan tüm problemlerin çözümüne hakim olan alanında uzman işçi avukatı ile çalışmak; dava sonucuna doğrudan etki edecek ve müvekkillerimizi başarıya bir adım daha yaklaştıracaktır.