Hemen Göz Atın !

BABALIK DAVASI

babalik-davasi

Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasındaki soybağını kuran bir davadır. Babalık hükmü ile çocuk ile baba arasındaki soybağı kurulmakta olup çocuk, evlilik birliği içerisinde doğmuş bir çocuk gibi aynı haklara sahip olacaktır.

Babalık davası anne ve çocuk tarafından açılabilir. Dava baba ölmüş ise mirasçılarına karşı açılabilir. Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soybağı kurulmadığından bu husus babanın vefatı ile çocuğun miras hakkı açısından sorun teşkil edebilecektir. Bu nedenle babanın vefatı halinde babalık davasının mirasçılara karşı açılması önem teşkil etmektedir.

Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma;
kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Madde 301- Çocuk ile baba arasındaki soybağının mahkemece belirlenmesini ana ve çocuk
isteyebilirler.
Dava babaya, baba ölmüşse mirasçılarına karşı açılır.
Babalık davası, Cumhuriyet savcısına ve Hazineye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma;
kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir.

Babalık Karinesi

Türk Medeni Kanunu madde 302’de babalık karinesi düzenlenmiştir. Bu karine gereğince davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur. Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

Madde 302- Davalının, çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün
arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması, babalığa karine sayılır.
Bu sürenin dışında olsa bile fiilî gebe kalma döneminde davalının ana ile cinsel ilişkide bulunduğu tespit edilirse aynı karine geçerli olur.
Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybeder.

Ana ile baba arasında doğumdan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında cinsel ilişki gerçekleşmiş ise bu babalığa karine sayılacaktır. Bu süreler tıbbi sürelere uygun olarak belirlenmiş olup cinsel ilişki neticesinde gebe kalma dönemi içerisindedir. Belirlenen süreler içerisinde cinsel ilişkinin gerçekleştiği ispat edilir ise soyabağının kurulması açısından yeterlilik teşkil edecektir.

Çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün sonrasında davalı babanın anne ile cinsel ilişkide bulunduğu ve bu cinsel ilişki sonucunda gebe kaldığı ispat edilir ise babalık karinesi uygulanabilecektir.

 

Davalı, çocuğun babası olmasının olanaksızlığını veya bir üçüncü kişinin baba olma olasılığının kendisininkinden daha fazla olduğunu ispatlarsa karine geçerliliğini kaybedecektir. Bu durum her türlü delil ile ispat edilebilir. Örneğin çocuğun doğumundan önceki üçyüzüncü gün ile yüzsekseninci gün arasında ana ile cinsel ilişkide bulunmuş olması halinde anne bu süreler içerisinde bir başkası ile cinsel ilişkide bulunmuş ve o kişinin çocuğu olduğu ispatlanır ise bu durumda karinenin aksi ispatlanmış olduğundan soybağı kurulmayarak babalık davasının reddine karar verilecektir. Bir başka örnek olarak ise davalının tıbbi olarak çocuğunun olamayacağı ispatlanır ise yine babalık karinesinin uygulanabilirliği söz konusu olmayacaktır.

Dosya incelendiğinde; davacı-davalı … tarafından, hükme dayanak adli tıp kurumu raporuna karşı süresinde itiraz talebinde bulunduğu, itirazında davalı-davacı … yerine bir başkasından DNA örneği alınmış olabileceği, DNA örneklerinin aradan çok uzun zaman geçtikten sonra alınmış olmasının rapor sonucuna etki edebileceğini belirtmiştir. Mahkemece, davacı anne …, soybağı düzenlenecek olan küçük Pelin Hayat ve baba olduğu iddia edilen davalı …’in aynı anda birlikte DNA örneği vermek üzere sevk edilerek yeniden Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması gerekirken, bilirkişi raporuna karşı yapılan itirazlar karşılanmadan bu rapor ile yetinilerek hüküm kurulması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulmasına gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda gösterilen sebeple temyiz edilen bölge adliye mahkemesi kararının BOZULMASINA…oy birliğiyle karar verildi. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2021/5738 E. , 2021/9678 K.

Babalık davasının açılması için Türk Medeni Kanunu’nda hak düşürücü süre öngörülmüştür ve bu süreler içerisinde dava açılmadığı takdirde hak kaybı gündeme gelerek dava açma hakkı düşecektir. Hak düşürücü süreye ilişkin olarak kanunda üç ayrı durum düzenlenmiştir..
Babalık davası, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı, doğumdan başlayarak bir yıl geçmekle düşer.
Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bir yıllık süre bu ilişkinin ortadan kalktığı tarihte işlemeye başlayacaktır. Bu duruma örnek olarak, evlilik birliği içerisinde doğan çocuğun annesinin eşi ile arasındaki soybağının kurulması neticesinde babasının bir başkası olduğunu öğrenmesi halinde mevcut soybağı ilişkisinin kaldırıldığına dair mahkeme kararının kesinleşmesi ile babalık davası açılması için öngörülen süre işlemeye başlayacaktır.
Bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, sebebin ortadan kalkmasından başlayarak bir ay içinde dava açılabilir.

Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından birtakım giderlerin karşılanmasını isteyebilir. Bu giderler doğum giderleri, doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri, gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderlerdir. Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir. Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet ölçüsünde tazminattan indirilecektir.

 

 

 

Madde 304-Ana, babalık davası ile birlikte veya ayrı olarak baba veya mirasçılarından aşağıdaki giderlerin karşılanmasını isteyebilir:
1. Doğum giderleri,
2. Doğumdan önceki ve sonraki altışar haftalık geçim giderleri,
3. Gebelik ve doğumun gerektirdiği diğer giderler.
Çocuk ölü doğmuş olsa bile hâkim, bu giderlerin karşılanmasına karar verebilir.
Üçüncü kişiler veya sosyal güvenlik kuruluşlarınca anaya yapılan ödemeler, hakkaniyet
ölçüsünde tazminattan indirilir.

Babalığın tespiti davası, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanımı niteliğindedir. Buna göre, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 74. maddesi gereğince adı geçen davalı vekilinden babalık davasını takip edebilmesi için özel yetkiyi içeren vekâletname istenmesi, bu süre içinde vekâletname verilmemesi halinde asıla kararın tebliği ile, asıl tarafından temyiz veya temyizden feragat dilekçesi verilmesi halinde, dilekçe eklendikten sonra gönderilmek üzere dosyanın iadesine karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle dosyanın ilgili bölge adliye mahkemesine İADESİNE oy birliğiyle karar verildi. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi 2021/6858 E. , 2021/8529 K.

Kocaeli/İzmit’te faaliyet gösteren ofisimiz ile iletişime geçerek babalık davası hakkında bilgi edinebilir ve açılacak dava konusunda hukuki destek talep edebilirsiniz.

 

Diğer yazılarımıza da göz atabilirsiniz;

Gözaltı ve Gözaltına İtiraz

 

Biz Kimiz?

Koruma Tedbiri Kararı Dilekçesi

İtirazın İptali Davası

Dolandırıcılık Suçu Davası