İdare hukuku kamu hukuku içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla özel hukuk alanı dışında kalan bir hukuki rejime sahiptir. Sözlük anlamıyla idare; yönetim, yönetme, çekip çevirme, hoş görme, göz yumma, yetinme gibi işlevleri ifade etmektedir. Anayasa’nın 123. maddesi “İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir” ifadesiyle idarenin bütünlüğünü ifade etmektedir. İdare hukuku, idarenin işlemlerinde kamuya tanınan üstünlük ve ayrıcalıklar ile bireye tanınan hak ve hürriyetlerin dengelenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

İdare Hukukunun Özellikleri Nelerdir ?

İdare hukuku “gelişme halinde olan” bir hukuk dalıdır nedeni ise toplum ve devletin ihtiyaçlarının sürekli değişim gelişim göstermesi ve idare hukukunun da toplum ve devlet ile ilgili olmasıdır. Bir başka özelliği ise idare hukukunun özel hukuktan bağımsız bir hukuk dalı olmasıdır. Bu bağımsızlığa örnek olarak adli yargıdan farklı olarak idari yargının varlığı gösterilebilir. İdare hukuku birçok farklı metni içerisinde barındırması dolayısıyla tek metne bağlı bir hukuk dalı değildir. Bu durum idare hukukunun çok geniş bir alanının olmasından kaynaklanmaktadır. Önemli bir başka özelliği ise içtihatlara dayanması olarak gösterilebilir. İdare hukukunda belirlenmiş tek yanlı işlemleri yapmaya yetkili statüler mevcuttur.

İdari İşlemler Nelerdir ?

İdari işlemin; “irade açıklaması” ve “hukuki sonuç” olmak üzere iki unsuru vardır. Bu iki unsur bir araya geldiği takdirde idari işlem kurulur. İdari işlemler idari makamlar tarafından tek yanlı olarak yapılan icrai nitelikteki işlemlerdir. Resen icra edilebilir ve kamu gücüne dayanır.

Birel İşlem nedir ?

Kişisel bir işlemdir ve kullanılmakla tükenmektedir. Birel işlem içerisinde yer alan şart işlem bir kişi nesne ya da olaya ilişkin yapılan işlemdir belirli bir hukuksal duruma girmeyi veya ondan çıkmayı amaçlamaktadır. Memurun “emekliye sevk edilmesi”, bir öğrencinin öğretim kurumuna “kaydı”, “diploma” alması, tarihi bir binanın “eski eser olarak tescili”, inşaat için “ruhsat” verilmesi gibi işlemler şart işleme örnektir. (Akyılmaz, Bahtiyar, İdare Hukuku, s. 272) Diğer birel işlem olan öznel işlem ise belli bir kişiyi ya da nesneyi, kapsamını da kendilerinin belirledikleri hukuki duruma sokan işlemlerdir. Bu işlem kişiden kişiye değişir. Bu işleme örnek olarak vergi mükellefine vergi tarh edilmesi gösterilebilir.

Genel Düzenleyici İşlem

Genel düzenleyici işlemler genel ve kişilik dışı nitelikte olan tek yanlı idari işlemlerdir. “Kural işlemler” olarak da ifade edilirler. İdare bu işlemlerle kurallar koyar. İdarenin bu yetkisi Anayasa ve kanundan kaynaklanmaktadır. Karar, tebliğ, genelge, yönerge, sirküler gibi genel düzenleyici işlemler mevcuttur.

İzmit İdare Hukuku Avukatı Hizmetlerimiz

İdare ile oluşan ihtilaflarda uyuşmazlıkların çözümü,
Tazminat davalarının açılması,
Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davaların açılması,
Kentsel dönüşüm ve iptali ile ilgili davalar,
İdari işlem dolayısıyla kişisel hakları doğrudan ihlal olan müvekkillere ilişkin tam yargı davalarının açılması ve takibi,
Hizmet kusuru davaları,
Kamulaştırma davası takibi,
Kamulaştırmasız El Atmaya ilişkin talepler,
Belediye cezalarına ilişkin iptal davaları,
İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali ve idare hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü amacıyla İzmit’te bulunan Siyah Hukuk Danışmanlık olarak uzman idare hukuku avukatlarımızdan hukuki danışmanlık alabilirsiniz, yaşayacağınız ihtilaflarda uzman kadromuz ile yanınızdayız.