İş Davaları denildiğinde genel olarak işçi ile işveren arasında gerçekleşen ve işçilik alacaklarına ilişkin  hukuki uyuşmazlıklar akla gelmektedir. İş davaları genel olarak ; işçilik alacaklarına ilişkin alacak davaları, işe iade davaları, hizmet tespiti davaları, iş kazalarına ilişkin tespit ve tazminat davaları şeklindedir.

İş akdi (sözleşmesi) ile birlikte işçi ile işveren arasında iki tarafa yükümlülük yükleyen bir hukuksal ilişki ortaya çıkmaktadır. İşçinin yükümlülüğü işveren tarafından kendisine verilen işleri yapmak, işverenin yükümlülüğü işçinin bu iş karşılığında ücretinin ödenmesidir. Ancak yükümlülükler bunlardan ibaret de değildir. İşveren iş hukukundan kaynaklanan işçinin tüm haklarını tam olarak vermekle, işçi ise işini tam, eksiksiz, gerekli dikkat ve özeni göstererek yapmak ve işveren aleyhinde herhangi bir girişimde bulunmamak şeklindeki yan yükümlülükler bulunmaktadır. İş sözleşmenizde belirlenen ve en önemlisi mevzuatta belirlenen yükümlülüklerin ihlali gerçekleştiğinde ise işçi-işveren arasında uyuşmazlık ortaya çıkar. Bu uyuşmazlıkların çözümü ise iş davaları olarak karşımıza gelir.

İş Davaları Ve Zorunlu Arabuluculuk

İşçi – işveren uyuşmazlıklarında İş Mahkemelerinde görülmesi lazım gelen hukuki uyuşmazlığınıza uygun davalar açılmaktadır. Ancak 01.01.2018 tarihinden itibaren zorunlu arabuluculuk müessesesi gelmiş olup önce zorunlu arabuluculuk yoluna başvurmak dava şartı olmuştur. Dava açmadan önce işçi – işveren arasındaki uyuşmazlığın çözümü için zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulup öncelikli olarak burada alacak ve tazminatlar talep edilip karşılıklı olarak bir arabulucu nezdinde çözüm yolu aranmaktadır. Taraflar arabuluculuk yoluyla anlaşabilecekleri gibi arabuluculuk yoluyla anlaşılamaması halinde işçiler, işçilik alacaklarının talebi konusunda dava yoluna başvurarak işçilik alacaklarını talep etme hakkına da sahiptirler.

– İşçi alacakları davasında görevli mahkeme İş Mahkemesi bulunan yerlerde İş Mahkemeleri, İş Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemeleri (İş Mahkemeleri sıfatıyla) görevlidir.

– İşçi alacakları davasında yetkili mahkeme ise davalı işveren gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi veya işin ya da işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. Davalı işveren birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

İş davaları uzmanlık gerektiren davalar olduğundan, süreler ve prosedür önemli olduğundan iş davası açmadan önce Kocaeli’de bulunan ofisimizden danışmanlık almanızı tavsiye ederiz.

İş davalarınız için, SİYAH HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROMUZ ile iletişime geçebilir ve durumunuz ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İş Davası Avukatlık Ücreti

İş davalarında davanın türüne ve talep edilen meblağlara göre harç ve masraflar değişeceği gibi avukatlık ücreti değişir. İş davalarında avukatlık ücreti davanın türüne göre maktu ücret olabileceği gibi nisbi ücret olarak da belirlenebilir.