İŞE İADE DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR? ŞARTLARI NELERDİR? SÜRELERİ NELERDİR?

Haksız ve geçersiz iş akdi fesihlerinin önüne geçebilmek ve işçiyi korumak amacıyla hukuk düzeni işe iade kurumunu oluşturmuştur. Bazı şartların gerçekleşmesi durumunda işveren, işçiyi işe iade etmek zorundadır. Peki bu şartlar nelerdir? İşe iade talebini nasıl ve nereye yapacağız? Bütün bu soruların cevabını aşağıda işe iade davası ve inceliklerini anlatırken vereceğiz.

İşe İade Davası

İş sözleşmesinin fesihinin son çare olarak kullanılması gerekir. Ancak çoğu zaman aksinin yaşandığı görülmektedir. Bu sebeple hukuk düzeni işçinin mağduriyetin giderilmesi ve önlenmesi amacıyla işe iade davası güvencesini öngörmüştür. Bunun sayesinde bugün artık oldukça sık karşılaştığımız haksız ve geçersiz fesih hallerinde işçinin, işine geri iade edilmesi mümkün kılındı.

İşe iade talebinde bulunabilmek için iş akdini geçerli bir sebeple feshedilmemiş olmalıdır. Peki hangi sebeple yapılan fesihler haklı, geçerli sebeple fesih sayılır? Bu sorunun cevabı için İş Kanununun 18 ve 25 maddeleri incelenmelidir. 18. Maddede geçerli 25. Maddede haklı nedenle işçinin iş sözleşmesinin feshedilebileceği haller düzenlenmiştir. Bunların dışında kalan sebeplere dayanılarak yapılan fesihler haksız fesih sayılmaktadır ve işe iade davası açılabilmektedir.

İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası bir iş güvencesi şeklidir. Bu sebeple iş güvencesi kapsamındaki kişiler sadece işe iade edilebilirler. Peki mahkemeden işe iade talebinde bulunabilmek için gerekli şartlar nelerdir?

  1. İş Kanununa ya da Basın İş Kanununa tabi bir işçi olmalıdır.

  2. Belirsiz süreli bir sözleşme olmalıdır.

  3. Sözleşmenin feshi geçersiz ya da haksız sebeple yapılmalıdır.

  4. Sözleşmesi geçersiz sebeple feshedilen işçi, o iş yerinde en az 6 ay çalışmış olmalıdır.

  5. İşçi, iş yerinde işveren vekili ya da yardımcısı olmamalıdır.

  6. İş yerinde en az 30 kişi çalışıyor olmalıdır.

Bütün bu hallerin birlikte var olması halinde işçi işe iade davası açabilir.

İşe İade Davası Nasıl Açılır?

Her dava gibi dilekçe vermek suretiyle davayı açabilirsiniz ancak süreleri kaçırmamak için dikkatli davranın . Bu sebeple fesih bildirimi yapıldıktan sonra en geç 1 ay içinde dava açmalısınız. Bu süre hak düşürücü süre olduğundan hakim tarafından re’sen dikkate alınacaktır. Süre kaçırılırsa işe iade talebinde bulunamazsınız.

Dava, HMK’de bahsedilen usule uygun açılmalıdır. Aksi takdirde süre geçebilir ve çeşitli sebeplerden davanın usulden reddine karar verilir. Bu sebeple davayı açan işçi davayı titizlike takip etmelidir.

Bilindiği üzere hukuk mahkemelerinde herkes kendi iddiasını ispatla yükümlüdür. Ancak iş hukukunda bunun bir istisnası vardır. İş Hukukunda sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini ispat yükü işverene aittir. Bu sebeple işe iade davalarında işveren söyleşmeyi geçerli nedenle feshettiğini ispatlayamazsa dava kabul edilir. İşçinin işe geri dönmesi kararı verilir.

İşe İade Davasının Sonuçları

Davanın kabulüne karar verildiğinde işçinin işe geri dönmesin karar verilir. Kararın işçiye tebliğinden itibaren 10 gün içinde işçi işverene geri dönmek için başvuru yapacak ve işveren ise en geç 1 ay içinde işçiyi işe başlatacaktır. Ancak işveren işçiyi işe başlatmak istemiyorsa en çok 4 aylık ücretini ve diğer haklarını işçiye ödemek zorundadır. Bununla birlikte en az 4 aylık en fazla 8 aylık ücret tutarındaki bir tazminatı da ödemesine hakim karar verir.

Davanın reddi halinde ise mahkeme yargılama giderleri davacının üzerine bırakır. Feshin geçerli veya haklı nedenle yapıldığı sonucuna varıldığından işe iade talebi de kabul edilmez.

İşçinin, işine geri dönmesi ya da davadan feragat etmesi hallerinde ise dava konusuz kalır. Eğer işinize geri dönerseniz en çok 4 aylık ücret tutarında haklarınızı işverenden talep edebilirsiniz ancak feragat halinde bu haklarını da talep edemezsiniz.

Aşağıdaki yazılarımıza da göz atabilirsiniz;

Yeni Trafik Cezaları ve Uygulamaları

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ

AVUKATLIK İÇİN BÜRO KAYITLARI ŞART MI?

Gözaltı ve Gözaltına İtiraz

İdare Hukuku Nedir ?