İşyerinde kalp krizi, iş kazası kapsamıdna değerlendirilen bir durumdur.

İş kazası kısaca; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada ya da işverenin işini yürütürken veya işverence sağlanan taşıtla geliş gidişi esnasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaydır. Görüldüğü üzere iş kazasının iki temel unsuru vardır.

Bunlar ;

  • Olayın işyerinde ya da işverence verilen işi yürütürken veya işverenin sağladığı taşıtla gidip gelirken olması
  • İşçiyi bedenen veya ruhen engelli hale getirmesidir.

Açıktır ki; işyerinde kalp krizi geçiren ve hayatını kaybeden bir işçi hem ilk şartı sağlamaktadır hem de hayatını kaybettiği için ikinci şartı sağlamaktadır. İş kazasının 3 iş günü içerisinde bildirilmesi gerekir.

Yargıtay Kalp Krizine İş Kazası Diyor !

–  Yargıtay emsal nitelikteki Hukuk Genel Kurulu Kararı ile (13.10.2014 tarih, Esas No:2004/21-529, Karar No:2004/527) işyerinde meydana gelen kalp krizini iş kazası saymıştır.

–  Hukuk Genel Kurulunun bir kararında “Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacılar murisinin 06.05.1985 tarihinde hat işçisi olarak çalışmaya başladığı, en son elektrik tesisat işletme bakım ustası olarak çalışmakta iken 17.12.2004 tarihinde saat 16.30 sularında işyerinde kalp krize geçirerek koroner arter daralmasına bağlı myokard infarktüsü sonucu öldüğü, SGK tarafından ölüm olayının iş kazası olarak kabul edilmemesi nedeniyle, açılan dava üzerine Ankara … İş Mahkemesinin … sayılı ilamıyla sigortalının kalp krizi sonucu ölümü olayının iş kazası olduğunun tespitine karar verildiği ve kararın YARGITAY 10. Hukuk Dairesince onanarak kesinleştiği, tazminat davasında mahkemece kusur incelemesi yapılmadan maddi ve manevi tazminat istemleri hakkında karar VERİLDİĞİ anlaşılmaktadır. Yargıtay’a göre olayın iş kazası olduğu tartışmasız olup, kalp krizinde kişinin yaşının, beslenme şekli ve kültürünün, genetik özelliklerinin ve bünyevi yapısının, tütün bağımlılığı, alkol kullanımı, egzersiz durumunun, cinsiyetinin de faktör olduğu, sağlığının çeşitli faktörlerinin bir araya gelmesiyle bozulabileceği, sigortalının bünyevi yatkınlığı ve genel sağlık durumunun bir araya gelerek miyokart enfarktüsünün ortaya çıkabileceği ve bu durumun olayın uygun illi kısmi sebebi olabileceği gözetilerek kusurun ağırlığının değerlendirilmesinde dikkate alınması gerekir.” (20.03.2013, 2012/21-1121 E.) denilmektedir.

İş hukuku ile ile merak ettiğiniz her şey ve çok daha fazlası Siyah Hukuk'ta.

–  2016/21 sayılı SGK Genelgesi ile de işyerinde geçirilen kalp krizi iş kazası sayılıyor. Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 29.09.2016 tarihinde yayınlanan “Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları” konulu 2016/21 sayılı SGK Genelgesi’nin; “Sigortalının işyerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir hastalık nedeniyle ölmesi ya da ruhen veya bedenen hemen veya sonradan engelli hale gelmesi iş kazası olarak kabul edilecektir.

Buradan anlaşılması gereken ;

  •  İş yerinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden işçinin iş kazası geçirmiş kabul edileceği açıktır.
  • Kişinin yaşı,beslenme şekli ve kültürü,genetik özellikleri ve bünyevi yapısı,tütün bağımlılığı,alkol kullanımı,egzersiz durumu,sağlık durumu kusurun ağırlığının belirlenmesinde dikkate alınacaktır.

İş kazası dolayısıyla işçinin, işveren tazminat talep etme hakkı vardır.

İşverenden Tazminat Talebi

  • İşyerinde kalp krizi geçiren işçi ve yakınları bu konuda yargı yoluna başvurabilir ve işverenden maddi / manevi tazminat talebinde bulunabilir.
  • İş kazasından doğan maddi / manevi tazminattan işverenin sorumlu olabilmesi için olayın iş kazası olması yeterli olmayıp; işverenin, iş güvenliği tedbirlerini alma ve özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranış ya da ihmal gösterdiğinin kanıtlanması gerekir.
  • Aynı zamanda bu durum için uzman kardiyolog doktorun da bulunduğu bir bilirkişi heyetinden rapor alınacak ve olay mahkeme tarafından değerlendirilecektir.

SONUÇ :  İşyerinde geçirilen kalp krizi sonrası işçinin vefat etmesi, bir iş kazasıdır. Bu durumda dava açılması halinde mahkemece bu vefat, bir iş kazası olarak kabul edilecektir. Bunun sonucunda da işçinin vârislerine maaş bağlanacak ve toplu ödeme yapılacaktır.

İşçinin yakınları işverene maddi manevi tazminat davası açarsa ; bu durumda mahkeme işverenin kusurunu araştıracak ve kalp kriziyle işverenin sağladığı çalışma koşulları arasında bir illiyet bağı bulursa bu talebi kabul edecektir.

İşyerinde kalp krizi sonrasında birtakım detaylı incelemeler yapılır ve dava süreci bu incelemeler kapsamında yürütülür.

İş Kazası Geçiren Emekliye Rapor Parası Var!

Bunun nedeni; emekli işçiler sosyal güvenlik destek primine tabi olduğundan, bunlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri uygulanmaktadır. Bir başka deyişle, bu işçilerden her ay iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi kesilmektedir.

Bu nedenle de; iş kazası geçiren ya da meslek hastalığına tutulan emekli işçiye rapor parası, raporlu olduğu ilk günden itibaren ödenecektir. Emekli olan ve SGDP ödeyerek ve işçi olarak çalışmaya devam bir sigortalı; iş kazası geçirirse ya da meslek hastalığına tutulursa, rapor alması durumunda geçici iş göremezlik ödeneği alabilmektedir.

Mesai Saatleri Dışında İş Kazası

İşçinin hangi sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın iş yerinde başına gelecek kaza iş kazası olarak kabul edilecektir.İşçinin kazayı geçirdiği anda çalışır durumda olup olmaması da iş kazası geçirdiği durumunu asla değiştirmez.

Aynı zamanda işçinin çalışma saatleri dışında ( öğle paydosunda ) başka bir çalışan ya da üçüncü bir kişi tarafından yaralanması da iş kazası olarak kabul edilmektedir.