İTİRAZIN İPTALİ NEDİR?

 

İtirazın iptali davası, İcra İflas Kanunu Madde 68/69-a’daki belgelere sahip olmayan alacaklının itirazla duran takibin devamı amacıyla itirazın hükümden düşürülmesi için başvurulan bir yoldur. İİK Madde 67 ”Takip talebine itiraz edilen alacaklı, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir sene içinde mahkemeye başvurarak, genel hükümler dairesinde alacağının varlığını ispat suretiyle itirazın iptalini dava edebilir. Bu davada borçlunun itirazının haksızlığına karar verilirse borçlu; takibinde haksız ve kötü niyetli görülürse alacaklı; diğer tarafın talebi üzerine iki tarafın durumuna, davanın ve hükmolunan şeyin tahammülüne göre, red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum edilir.” şeklinde ilamsız takiplerde alacağın varlığının saptanması ve takibin devam edebilmesi hüküm altına alınmıştır.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI NASIL AÇILIR?

 

Dava takip alacaklısı tarafından takip borçlusuna karşı açılır. Burada alacaklı davacı sıfatını almaktadır. Davacı açmak için kanunda süre unsuru bulunmaktadır, süre burada hak düşürücü özelliktedir. Davayı açabilmek için alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren bir yıl içerisinde açabilir. Eğer alacaklı bir yıl içerisinde itirazın iptali davası açmazsa yaptığı ilamsız takip düşmektedir. İptal davasını kazanan alacaklı alacağı ilam ile durmuş olan takibe devam edilmesini isteyebilir. Bu davanın görev ve yetki unsurları ile yargılama usulleri hususunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu uygulanmaktadır.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İÇİN ARANAN KOŞULLAR NELERDİR?

 

İtirazın iptali yoluna başvurarak ilamsız takibine devam etmek isteyen alacaklının hangi çerçevede bu yola başvurabileceğini incelemek gerekirse;
Mevcut ve geçerli bir icra takibi bulunmalı,
İtirazın iptali için geçerli bir dayanağının olması- hukuki yarar (imzaya veya borca itiraz)
Davanın 1 yıllık süre içerisinde açılmış olması,
Kesin hüküm ve derdestlik olmaması,
Borçlunun itirazının geçerli olması

İTİRAZIN İPTALİNDE DAVANIN SONUÇLARI: Alacaklı takibe devam etmek maksadıyla itirazın iptali davası açtığında iki şekilde sonuç elde edebilir. Bu sonuçlardan ilki davanın reddi ikincisi ise davanın kabulüdür.
Davanın reddi: Mahkeme alacaklının mevcut bir alacağının olmadığına kanaat getirirse davanın reddine karar vermektedir. Verilen kararın kesinleşmesi ile de itiraz ile duran takip iptal edilmiş olacaktır. Dava reddedildiğinde aynı alacaktan dolayı yeni bir alacak davası açılamayacaktır. Bu durumda eğer şartlar oluşuyorsa alacaklı aleyhine kötü niyet tazminatına da hükmedilebilecektir.
Davanın kabulü: Mahkeme bir borcun mevcut olduğuna ve alacaklının alacağının olduğuna kanaat getirirse itirazın iptali davasını kabul eder ve koşulları oluştuysa borçluyu icra inkar tazminatı ödemeye mahkum eder. Böylece alacaklı mahkeme kararını icra dairesinde takibi duran dosyaya sunarak durmuş olan takibine devam edebilmektedir. İKK Madde 67/5 ”Bu Kanunda öngörülen icra inkar tazminatı, kötü niyet tazminatı ve benzeri tazminatların tespitinde, takip talebi veya davadaki talep esas alınır.
” şeklinde icra inkar tazminatında esas alınacak talepler gösterilmiştir.

İCRA İNKAR TAZMİNATI NEDİR?

 

İtirazın iptali davası sonucunda talebi kabul olan ve itirazın haksız olduğuna karar verildiğinde, itirazın haksız olduğuna kanaat getirilir ve koşullar oluşursa takip konusu alacağın asgari yüzde yirmisi oranında bir tazminata hükmedilebilir. Bu tazminata hükmedilebilmesi için alacaklının bunu açıkça istemiş olması gerekmektedir. Burada borçlu itirazında iyi niyetli olsa dahi icra inkar tazminatına hükmedilebilmektedir. Mahkeme alacağın yüzde yirmisinin altında tazminata hükmedemez.

İTİRAZIN KALDIRILMASININ İTİRAZIN İPTALİNDEN FARKI NEDİR?

 

İtirazın kaldırılması bir dava yolu değildir. Alacaklı İİK Madde 68’de belirtilen belgelerden birine sahip olduğu müddetçe icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını talep edebilir. Kanun Maddesi ”Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden ilâmsız takip yapılamaz.” şeklindedir. İcra mahkemesinin itirazın kaldırılması talebine karşı kararları kesin hüküm oluşturmamaktadır. İtirazın kaldırılmasını isteyen alacaklı itirazın kendisine tebliğinden itibaren altı ay içerisinde icra mahkemesine itirazın kaldırılması talebiyle başvuru yapmalıdır. İtirazın kaldırılması, geçici ve kesin olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğer borçlu borca itiraz etmiş ise itirazın kesin kaldırılması yoluna başvurulur. Eğer ki imzaya itiraz hali mevcutsa itirazın geçici kaldırılması yoluna gidilmektedir.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2016/25480 K. 2017/16275
”DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Alacaklı tarafından borçlu hakkında senede dayalı genel haciz yoluyla ilâmsız icra takibi başlatıldığı, borçlunun ödeme emrinin tebliği üzerine süresi içinde icra dairesine başvurarak icra takibine itiraz ettiği, alacaklının borçlunun itirazı ile duran takibin devamı için itirazın kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; takip dayanağı senede dayanarak daha önce yapılan takibin iptal edildiği gerekçesi ile itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Somut olayda, daha önce alacaklı tarafından borçlu hakkında aynı senede dayanılarak 27. İcra Müdürlüğü’nün 2013/23415 E. sayılı dosyasıyla kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi yapıldığı, borçlunun başvurusu üzerine, 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 26.12.2013 tarih ve 2013/914 Esas 2013/928 Karar sayılı kararı ile senedin kambiyo vasfı bulunmadığından takibin iptaline hükmedildiği, kararın alacaklı tarafından temyizi üzerine mahkeme kararının Dairemizce 22.04.2014 tarih ve 2014/7556 E.-2014/11751 K. sayılı ilamı ile onanmasına karar verildiği, karar düzeltme isteminin Dairemizce 18.09.2014 tarih ve 2014/16672 E.- 2014/21654 K. sayılı ilamı ile reddine karar verildiği, anılan mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra alacaklı tarafından aynı senede dayalı olarak bu kez genel haciz yolu ile ilâmsız icra takibi başlatıldığı görülmektedir.
Bu durumda, borçlu aleyhine yapılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin iptaline dair karar kesinleştiğinden, aynı senede dayanılarak genel haciz yolu ile ilâmsız icra takibine başlanmasında bir engel yoktur.İİK’nun 68/1. maddesi gereğince; talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye müstenit ise, alacaklı itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Aynı Kanun’un 62/5. maddesi; “Borçlu takibin müstenidi olan senet altındaki imzayı reddediyorsa, bunu itirazında ayrıca ve açıkça beyan etmelidir. Aksi takdirde icra takibi yönünden senetteki imzayı kabul etmiş sayılır” hükmünü düzenlemektedir. O halde, mahkemece, yukarda anılan yasal düzenlemeler uyarınca borçlunun icra takip dosyasındaki borca itirazına dair itirazın kaldırılması isteminin esasının incelenerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.”

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI İÇİN DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

..……SULH HUKUK/ ASLİYE HUKUK/ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ESAS NO: (Buraya itiraz ile duran takip dosyasının esası yazılır)

DAVACI : (İsim soyisim TC)
ADRES : (Adresiniz yazılmalıdır)
VEKİLİ : (Kendinizi bir vekil ile temsil ettiriyorsanız bilgileri yazılır)
ADRES : (Vekilinizin adresi yazılır)

DAVALI : (Borçlunun isim soyisim TC bilgileri yazılır)
ADRES : (Borçlunun adres bilgileri yazılır)
VEKİLİ : (Borçlunun vekili var ise bilgileri yazılır)
ADRES : (Vekilin adresi yazılır)

DAVA KONUSU : …..İcra Müdürlüğünün …. Esas numarası yazılı dosyası kapsamında başlatılan icra takibine davalı haksız olarak itiraz etmiş olup hukuka aykırı bu itirazın iptali ile icra takibinin devamına karar verilmesini, bununla birlikte davalının kötü niyetle itiraz etmesinden alacağın % 20 sinden aşağı olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedilmesi talebimizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

(Burada alacağınızı, alacağınızın kaynağını, itirazı, konudan ana hatlarıyla bahsederek yazılmalıdır)

HUKUKİ SEBEPLER : İcra İflas Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vs. ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : … İcra Müdürlüğü … Esaslı dosya, … nolu fatura, sevk belgeleri, yazışmaları, tanık, bilirkişi raporu, yemin, keşif vs. tüm sair deliller

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca izah olunan sebeplerle;
Davamızın KABULÜNE,
Hukuka aykırı olan itirazın KALDIRILARAK TAKİBİN DEVAM ETMESİNE,
Alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere İCRAİ NKAR TAZMİNATINA,
Yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin davalıdan TAHSİLİNE karar verilmesini bilvekale talep ederiz. ../../….

Davacı …

 

 

 

Aşağıdaki yazılarımıza da göz atabilirsiniz;

 

Dolandırıcılık Suçu Davası

 

Mahkemelerde ve İcra Dairelerinde Yetki Nedir

 

Kazandırıcı Zamanaşımı Nedir?

 

Tedaviyi Reddetme Hakkı Var Mıdır ?