KASTEN ÖLDÜRME SUÇU NEDİR? (TCK M.82)

TCK’nın 82. Maddesinde ‘Hayata Karşı Suçlar’ başlığı altında düzenlenen kasten insan öldürme suçu bir kimseyi isteyerek öldürme halinde gerçekleşir.
Kasten öldürme suçlarında korunan hukuki yarar insan yaşamıdır.
Kasten insan öldürmenin basit şeklinin işlenmesi halinde TCK m.81’de öngörülen ceza, müebbet hapis cezasıdır.

Kasten insan öldürme suçunun faili herkes olabilir fakat failin bazı özellikleri suçun nitelikli hallerinde yer almaktadır. Örneğin, suçun üstsoy veya altsoydan birine ya da eşe veya kardeşe karşı işlenmesi halinde.

Kasten insan öldürme suçunun mağduru bakımından da özellikli bir durum yoktur. Yaşayan her insan bu suçun mağduru olabilir. Fakat bazı durumlarda mağdurun sıfatı cezanın arttırılmasına sebep olabilir. Örneğin, suçun gebe olduğu bilinen bir kadına karşı işlenmesi hali.

‘KASIT’TAN NE ANLAŞILMALIDIR?

Terminolojideki anlamına bakıldığında ‘bilmek, istemek’ anlamına gelen kast, hukuk literatüründe, failin suçun kanuni tanımındaki unsurları bilmesi ve istemesidir. Yani kasten öldürme suçunda fail, yaptığı eylemin sonucunu bilmeli ve istemelidir.

HANGİ HALLERDE CEZA AĞIRLAŞIR?

Kasten öldürme suçunun;
a) Tasarlayarak,
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak
suretiyle,
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,(1)
i) (Ek:29/6/2005 – 5377/9 md.)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
j) Kan gütme saikiyle,(2)
k) Töre saikiyle,(2)
İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ NEDİR? (TCK M.83)

İhmal, meydana gelecek olan hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucun doğmaması için gerekli özeni ve dikkati göstermeme halidir.
TCK. M.83/3 :
Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hallerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

KASTEN ÖLDÜRMENİN MEŞRU SAVUNMA HALİNDE İŞLENMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALIDIR?

Meşru Savunma, kişinin kendisine yapılan saldırıyı durdurmak veya etkisini azaltmak amacıyla orantılı güç ile gerçekleştirilen karşı saldırı ya da müdafaa durumudur.

Kasten öldürme suçu bakımından hemen her hukuka uygunluk sebebi uygulanabilir. Bu sebeplerden biri de meşru savunmadır. Fail, kendisine karşı zarar vermek amacıyla gerçekleşen bir durumu engellemek için meşru savunmada bulunabilir. Meşru savunma hükümleri (TCK m.25) gereği, fail böyle bir durumda ise ceza verilmez.

Meşru müdafaa şartlarının iyi araştırılması ve durumun değerlendirilmesi bakımından ceza avukatı tarafından değerlendirme yapılması gerekebilir.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDA DAVA ZAMANAŞIMI SÜRESİ NEDİR?

Kasten öldürme suçunun dava zamanaşımı süresi 25 yıldır. Yani suçun işlendiği tarihten itibaren 25 yıllık zamanaşımı süresi işlemeye başlar.

KASTEN ÖLDÜRMEDE GÖREVLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Kasten öldürme suçunda görevli olan mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi’dir.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI