Maaşı ödenmeyen işçinin hakları ile ilgili daha fazlasını Siyah Hukuk'da bulabilirsiniz.

Ücretini (Maaşını) Alamayan İşçinin Hakları Nelerdir ? Nasıl Bir Yol İzlemelidir ?

Günümüzde döviz kurları üzerindeki dalgalanmalar ve benzeri durumlar sonucunda, özellikle üretime dayalı birçok iş yerinde, işçilerin ücretinin ödenmesi gecikmekte, hatta bazı durumlarda ücretini aylarca alamayan veya eksik alan işçiler, bu sebeple işten çıktıkları ya da işe gelmedikleri takdirde haklarını alamayarak işten çıkarılacakları tehdidine maruz kalarak çalışmaya devam etmekte ya da haklarını alamayarak işten ayrılmaktalardır. Peki çalışması karşılığı ücretini alamayan, geç alan veya eksik alan işçinin bu durumdaki hakları nelerdir? Aşağıda bu haklar  açıklanacak olmakla birlikte, bu haklarının ne şekilde kullanılacağı da bir o kadar önemli olup, böyle bir durum yaşanması halinde alanında uzman bir iş hukuku avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ediyoruz.

İşçinin Ücreti Nasıl Ödenmelidir ? Hangi Durumlarda Ücret Geç Ödenmiş Sayılır ?

İş verenin iş sözleşmesinden kaynaklanan en temel borcu, işçinin çalışması karşılığında kendisine ücret ödeme borcudur. Peki iş veren bu ücreti ne şekilde ve ne sıklıkla ödemelidir?

  • Ücret; en geç ayda bir, en erken haftada bir ödenir.
  • On veya daha fazla işçinin çalıştığı iş yerlerinde işçilerin ücretleri banka vasıtasıyla ödenir.
  • Ödeme yalnızca nakit olarak yapılabilir. Senet ve benzeri yollarla ödeme yapılamaz.

Maaşını alamayan işçinin izlemesi gereken yol ve çok daha fazlası Siyah Hukuk'ta.

Ücreti Ödenmeyen İşçinin Hakları

İşçinin ücretini vaktinde alamaması halinde sahip olduğu haklar 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. Maddesinde düzenlenmiştir.

MADDE 34 – Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır.

Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.

Bu madde uyarınca, ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir sebep olmaksızın ödenmezse, işçi iş görme borcunu yerine getirmeyebilir. Burada belirtilen mücbir sebep ekonomik ve benzeri iş verenden kaynaklı sorunlar olmayıp; deprem, sel gibi dış etkenler sonucunda gerçekleşen durumlardır. Yani iş veren ekonomik problemlerini sebep göstererek işçinin ücretini ödemekten kaçınamaz. Böyle bir durumda işçi, aynı maddenin 2. Fıkrası gereğince görevlerini ihmal ettiği veya devamsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkarılamaz.

'Maaş kaç gün gecikebilir ?' sorusunun yanıtı, iş hukuku kapsamında değerlendirilir.

İşçinin ücretini alamaması durumundaki haklarından ikincisi ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesinin 2. Fıkrasında düzenlenmiştir.

24/2-e ) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

İşçi, iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olması önemli olmaksızın,  sürenin bitiminden önce veya bildirim sürelerine uymaksızın iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir.

İş sözleşmesinin bu şekilde haklı nedenle işçi tarafından feshedildiği durumda işçi, diğer şartları oluştuğu takdirde kıdem tazminatı alacağına hak kazanacağı gibi, ödenmemesi ve diğer koşulların oluşması halinde fazla mesai, genel tatil alacağı ve sair işçilik alacaklarını da talep edebilecektir.

İşten Çıktım, Maaşımı (Ücretimi) Alamadım Ne Yapmalıyım ?

            İşten çıkmış veya çıkarılmış olmasına rağmen önceki dönemlere ait ücret alacağını alamayan işçi, haklı veya haksız sebeple işten çıkarılmış veya çıkmış olmasına bakılmaksızın bu ücreti talep ve dava edebilir. Böyle bir durumda alamadığı aylara ait ücret alacaklarına mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanmaktadır.

Son olarak toparlayacak olursak, işçi; ücretini/maaş alacağını ödeme günü 20 gün geçmesine rağmen alamamışsa iki farklı yol izleyebilecektir.

  • İşçi, işyerinde çalışmayarak ücretinin ödenmesini bekleyebilir. Bu durumda işçi bu fiili sebebiyle haklı nedenle işten çıkarılamaz, bununla birlikte iş yerinde durduğu takdirde ücreti ödenene kadar çalışmadığı süre için de ücret alacağına hak kazanır.
  • İşçi haklı nedenle iş sözleşmesini feshederek, kıdem tazminatını, ödenmeyen ücretini ve ödenmeyen diğer işçilik alacaklarını talep ve dava edebilir. İşten ayrılmadan önce veya sonraki süreçte bu alacaklara yönelik talepler iş verene noter vasıtasıyla gönderilecek ihtarname ile talep edilmelidir.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere tüm bu hakların kullanılabilme koşullarının oluşması ve kullanılma şekilleri 4857 sayılı İş Kanunu ve sair mevzuatta ayrıntılı şekilde belirtilmiş olup, olası bir hak kaybına sebebiyet vermemek adına ücretinizi alamaz, eksik alır veya gecikmeli olarak alma durumunuz söz konusu olur ise alanında uzman bir iş hukuku avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

Maaşını Alamayan İşçi İhtarname Örneği

İHTARNAME

İHTAR EDEN (İŞÇİ)                        :
ADRES                                                 
:

İHTAR EDİLEN (İŞ VEREN)               :
ADRES                                                       :

KONU                                    : 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/2-e bendi uyarınca iş akdimin haklı nedenle feshi ile işçilik alacaklarımın tarafıma ödenmesi talebimden ibaretttir.

AÇIKLAMALAR                              :

            İş yerinizde işverenliğinize bağlı olarak …/…/….. tarihi itibarıyla aramızdaki iş akdi uyarınca çalışmaktayım. …./…./……. tarihinden itibaren maaşım, primlerim, fazla mesai alacaklarım ve sair işçilik alacaklarım ödenmemektedir. Bu sebeple ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24/2-e maddesi uyarınca iş akdimi haklı nedenle feshediyorum.

İş akdimi haklı nedenle feshetmem itibarıyla ve fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla; ödenmemiş ücret alacağım, prim, fazla mesai, yıllık izin, genel tatil, resmi ve dini bayram tatilleri, AGİ alacağım ve sair işçilik alacaklarımın hesaplanarak 7(yedi) gün içerisinde tarafıma ödenmesini, aksi takdirde hukuki yollara başvuracağımı tarafınıza ihtaren bildiririm…./…/……

İHTAR EDEN

Sayın Noter;
Üç nüshadan ibaret iş bu ihbarnamenin bir nüshasının muhataplara APS tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhine havi bir nüshasının tarafımıza iadesini talep ederim…../…./…….

İHTAR EDEN