• Kasten Yaralama Suçu (TCK m.86) Nedir?

TCK’nın 86. Maddesinde ‘Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar’ başlığı altında düzenlenen kasten yaralama suçu, başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına yol açabilecek eylemlerin işlenmesi sonucunda oluşur. Bu eylemlerde bulunan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kasten yaralama suçunda kanun koyucunun koruduğu hukuki yarar;  kişinin vücut tamlığı ve beden dokunulmazlığıdır. Suçun mağduru ve konusu canlı bir insandır. Ölmüş bir insana karşı yapılan veyahut kişinin kendine verdiği zararlar bu kapsamda değerlendirilmez. Yani failde mağdurda başka kişiler olmalıdır.

 • ‘Kasıt ’tan Ne Anlaşılmalıdır?

Terminolojideki anlamına bakıldığında ‘bilmek, istemek’ anlamına gelen kast, hukuk literatüründe, failin suçun kanuni tanımındaki unsurları bilmesi ve istemesidir. Yani kasten yaralama suçunda fail, yaptığı eylemin sonucunu bilmeli ve istemelidir.

Karşı tarafın kolunu sıkmak, darp etmek ve yüzüne tokat atmak dahi bu suç kapsamında değerlendirilir.

 • Hangi Durumlar Bu Kapsamda Değerlendirilir?

Kasten yaralama suçu serbest hareketli suçlardandır. Hareketin oluşum şekli veya niteliğinin bir önemi yoktur. Kişinin vücuduna zarar verecek herhangi bir hareket, suçun oluşumu için yeterlidir.

Kasten yaralama suçunda bulunan kişinin yani failin, bir özelliğinin (örneğin devlet memuru) bulunması gerekmemektir. Suça neden olacak eylemi yapan herkes fail niteliği taşır.

 • Hangi Durumlar Cezanın Arttırılmasına Sebep Olur?

TCK’nın 86. Maddesinin 3. Fıkrasında düzenlenmiş hallerde işlenmesi durumunda cezada arttırma gidilir.

Madde 86/3 – Kasten yaralama suçunun;

 1. a) Üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı,

 2. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

 3. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

 4. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

 5. e) Silahla,

İşlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Madde 87-  Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 1. a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine,

 2. b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine,

 3. c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına,

 4. d) Yüzünün sürekli değişikliğine,

 5. e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine,

 Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, iki kat artırılır.

 • Hangi Durumlar Cezanın İndirimine Sebep Olur?
 • Kasten yaralama eyleminin verdiği zararın basit bir tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde,
 • TCK’nın 88. Maddesinde düzenlenen, kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi halinde üçte ikisine kadar indirilir.
 • Neticesi Sebebi ile Ağırlaşmış Yaralama Suçları Nedir?

Türk Ceza Kanunun 87. Maddesinde düzenlenen hallerde cezada arttırmaya gidilir. Bu haller;

Kasten yaralama fiili, mağdurun;

 1. a) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına,
 2. b) Konuşmasında sürekli zorluğa,
 3. c) Yüzünde sabit ize,
 4. d) Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma,
 5. e) Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına,

Neden olmuşsa, yukarıdaki maddeye göre belirlenen ceza, bir kat artırılır.

 • Kasten Yaralamada Zamanaşımı Süresi Nedir?

Kasten yaralama suçu için Ceza Muhakemeleri Kanununda (CMK) dava zamanaşımı belirlenmemiştir. Fakat genel dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl, kasten yaralama içinde geçerli olacaktır. Mağdur olan kimse bu süre içerisinde şikâyetçi olabilir.

 • Kasten Yaralama Suçunu Adli Para Cezasına Çevirme Mümkün Müdür?

Adli para cezası, yargılamayı gerçekleştiren mahkeme tarafından, hükümlünün bir miktar parayı devlet hazinesine ödemesine karar verilmesidir.

Kasten yaralama suçunun, kanunda belirtilen basit hallerle işlenmesi durumunda hükmedilen hapis cezasının, adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

 • Kasten Yaralamada Görevli Mahkeme Hangisidir?

Kasten adam yaralama suçu bakımından görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise genel yetkili mahkeme olan suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Konusunu kasten yaralamanın oluşturduğu davalarda, ceza avukatları ilgilenmektedir.

 • Kasten Yaralamanın Hangi Hallerinde Uzlaştırma Prosedürü Uygulanır?

Uzlaştırma, suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucunda ceza yargılamasının sona ermesidir. Her suç bu kapsamda değerlendirilemez. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören kişi, 3 gün içerisinde uzlaştırmaya yanıt vermemesi ya da bir tarafın uzlaştırmaya olumsuz yanıtı vermesi halinde uzlaştırma reddedilmiş sayılır.

Basit nitelikli kasten yaralama (TCK m.86/1-2) ve ihmali davranışla kasten yaralama suçunda (TCK m.88) taraflar arasında uzlaştırma prosedürü uygulanması gerekir.

 • Kasten Yargılamaya İlişkin Yargıtay Kararları

1 ‘mağdurun yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde hafif olup, yüzde sabit iz oluşturur nitelikte olduğunun tespiti karşısında, eylemi,  neticesi itibariyle ağırlaşmış yaralama suçunu oluşturur. (3.CD., 20.12.2010, E.2008/1816, K.2010/21063)


2 ‘sanığın, tabancayla, hayati bölgeleri hedef alarak 9-10 el ateş ettiği, atışlardan bir kısmı göğüs, kol ve bacak bölgelerine isabet eden mağdurun, mide, ince bağırsak, diyaframa, böbrek ve akciğer yaralanmaları nedeniyle hayati tehlike geçirdiği, olayda; Kasten yaralamanın kişinin duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine neden olması ve bu suçun silahla işlenmesi halinde öngörülen hapis cezasının sekiz yıldan az olamayacağı.’ (1. CD. E. 2010/1006., K.2011/8662 )


3 ‘Mağdurun, organlarından birinin işlevini sürekli zayıflatacak, hayati tehlike geçirecek ve hayat fonksiyonlarını ağır  derecede etkileyecek nitelikte yaralandığı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası içeren TCK’nın 86/1 maddesi ile yapılan uygulama sırasında, temel cezanın 1 yıl hapis cezası olarak belirlendiği olayda, en ağır cezayı gerektiren organ işlevinin sürekli zayıflaması, mağdurun yaşamsal tehlike geçirmesi suçu nedeniyle 87/1-a-d maddesi esas alınarak belirlenen ceza üzerinden 87/3 maddesiyle artırım yapılması’ (1. CD E.2008/8219 , K.2012/623 )


Kasten yaralama ile ilgili hususlarda ceza avukatı ile iletişime geçmenizi, ceza avukatınız yoksa mutlaka bir ceza avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.