Ödeme Emri Nedir?

Bu makalemizde ilamsız icra takiplerinde Ödeme emri geldiğinde ne yapmalıyız? Ödeme emrine İtiraz nasıl yapılır konusunda genel bilgiler vermekteyiz.

İcra Müdürlüğünden tarafınıza ödeme emri gönderildiyse burada en önemli husus bu ödeme emrine ilişkin tebligatı tebliğ aldığınız tarihtir.

Ödeme emrini tebliğ aldınız ve ödeme emrinde borçlu olduğunuzu gördünüz, bu ödeme emri usulüne ve kanuna uygun gönderilmişse ne yapabilirsiniz? Bu hususta genel bilgi için Kocaeli’de bulunan Siyah Hukuk ve Danışmanlık büromuza başvuru yapabilirsiniz.

1-) Hareketsiz kalır iseniz itiraz süreniz geçer, dolayısıyla sonradan itiraz edemezsiniz belli şartların varlığı halinde ancak dava açabilirsiniz.

2-) Tebligatın gönderildiği icra müdürlüğüne başvurarak dosyanın kapak hesabını alabilir ve borcu ödeyebilirsiniz.

3-) Ödeme emrine itiraz edebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; ödeme emrine tebligatın size ulaştığı tarihten 7 gün içerisinde itiraz etmek zorunda olmanızdır. 7 Gün içerisinde itiraz etmediğiniz takdirde icra dosyası kesinleşecek ve haciz aşamasına geçilecektir.

Ödeme Emrine İtiraz Edilmemesi

Borçlu veya icra takibinde borçlu görünen kişi, ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etmez ise ilgili icra takibi kesinleşecektir. İcra takibi kesinleştikten sonra ise alacaklının talebi ile icra müdürlüğü tarafından, borçlunun malvarlığını sorgulayarak malvarlıklarına ( araba, ev, arsa, alacaklı olduğu icra dosyası, banka hesapları gibi) haciz işlemi uygulayabilecektir. Borçlu aktif Sgk lı olarak çalışıyor ise maaşına haciz konulması hususunda işverenine başvurulacaktır, böylece iş yerinize maaş haczi müzekkeresi gelecektir ve işvereniniz her ay maaşınızın ¼ ünü keserek icra müdürlüğüne ödeyecektir.

Yedi gün içinde icra takibine itiraz etmeyen borçlu, bu yedi gün içerisinde icra müdürlüğüne borcunu ödemesi veya mal beyanında bulunması gerekir. Şayet borçlu, borcunu bu sürede öderse tahsilat yapılmış olduğundan artık kendisine karşı icra takibine devam edilmeyecek ve icra dosyası infazen kapatılacaktır. Yine bu durumda borçlu tarafından alacaklıya başvurulup borç ödenebilir ve haricen tahsil yoluna gidilebilir ancak haricen tahsilden sonra alacaklının icra dosyasına borçlunun borcu kendisine ödediğini bildirmesi ve icra dosyasının kapanmasını talep ettiğini bildirmesi gerekmektedir.

Haciz işlemleri

 

Ödeme Emrine İtiraz Edilmesi

Borçlu, kendisine gönderilen ödeme emri üzerine, böyle bir borcun hiç olmadığı, olduğu ama sona erdiği, ödeme emrinde belirtilen miktarda olmadığı, zamanaşımına uğradığı, henüz vadesinin gelmediği, şarta bağlı olduğu veya senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı gibi sebeplerle itiraz edebilir. Borçlu itirazında mutlaka bir sebep bildirmek zorunda değildir. Ancak bildirmiş ise bu itiraz sebepleri ile bağlı olup bunları daha sonra değiştiremediği gibi başka bir itiraz sebebi de ekleyemez.

Ödeme emrine itiraz ne kadar sürede ve nereye yapılır?

İtiraz etmek isteyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir. Alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.

Kendisine karşı yapılan takibin devam edilmemesini isteyen borçlu, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ödeme emrine itiraz etmelidir.  Genellikle bu süre iş günü olarak anlaşılsa da; belirtilen süre, iş günü değil toplam gün sayısıdır. Yedi günlük itiraz süresi kesin süre olup daha sonra yapılan itirazlar süresinde olmadığından işleme alınmayacak, reddedilecek ve takibin devamına karar verilecektir.

Ödeme Emrine Gecikmiş İtiraz

Ödeme emrine itiraz

İcra ve İflas Kanunun 65. maddesi yukarıdaki kurala “Borçlu kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir. Ancak borçlu, maniin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve mütaakıp fıkra için yapılacak duruşmaya taallük eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur…” şeklinde bir istisna getirmiştir. Yani borçlu, kusuru olmaksızın bir engel sebebiyle süresinde ödeme emrine itiraz edemezse, bu itirazını sonradan yapabilir. Buna “gecikmiş itiraz” denir.

İtiraz, ödeme emrini gönderen icra dairesine yapılmalıdır. Ancak borçlu, masrafını karşılayarak. bulunduğu yerdeki icra dairesine itirazını bildirerek bunun takibin yapıldığı icra dairesine gönderilmesi talebinde bulunacaktır.

Gecikmiş itiraz ise engelin ortadan kalktığı günden itibaren üç gün içinde icra dairesinin bulunduğu yerdeki icra mahkemesine yapılmalıdır.

Borçlu itirazından her zaman kayıtsız ve şartsız olmak üzere vazgeçer veya borcunu öder.

Ödeme emrine yapılan itiraz, takibi kendiliğinden durdurur.  Nitekim  İcra ve İflas Kanunun 66 maddesi “Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur..” şeklindedir.

İtiraz üzerine duran takibe, itiraz kaldırılıncaya veya iptal edilinceye kadar devam edilemez. İtiraz üzerine alacaklı elindeki belgelerin niteliğine göre itirazın kaldırılması davası açacaktır. Aynı şekilde alacaklı itirazın iptali davası yollarına başvuracaktır.

Evinize veya muhtarınıza ödeme emri gelir ise ödeme emri ve tebligatınız ile birlikte Kocaeli’de bulunan Siyah Hukuk ve Danışmanlık Büromuza randevu alarak başvurabilir, durumunuza uygun hukuki çözüm yolları hakkında bilgi alabilirsiniz. Önemle belirtmek gerekir ki; icra avukatı olmaksızın yapılan işlemler her zaman eksiktir.