AVUKAT VEKALET ÜCRETLERİ 2022

Avukat vekalet ücretleri 2022; anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarını gidermek isteyen insanlar için en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Avukat vekalet ücretleri, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak 20 Kasım 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Madde 1’in 1. Fıkrasında ‘’Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.’’ şeklinde düzenleme mevcuttur. Madde 2 ise avukatlık ücretinin kapsadığı işleri belirlemektedir. Buna göre; ‘’Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez. Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde istinaf başvurusu üzerine görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.’’ düzenlemesi mevcuttur. Avukat vekalet ücretleri 2022 yılı için  Türkiye Barolar Birliği tarafınca kararlaştırılan asgari sınıra uygun olarak hazırlanmaktadır.  Avukatlık ücreti belirlenirken Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı avukatlık asgari ücret tarifesindeki asgari ücretler dikkate alınmaktadır. Fakat önemle belirtmek gerekir ki uyuşmazlığın türü ve birçok faktör baz alınarak fiyat belirlemesi yapılmaktadır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre büroda sözlü danışmanlık ilk bir saate kadar 675,00 TL olarak belirlenmiş olup takip eden her saat için 405,00 TL’dir. Burada unutulmaması gereken husus belirlenen ücretler asgari olmakta ve büroların çalışma prensiplerine göre değişiklik gösterebilmektedir. Yazılı danışmanlık ilk bir saat için 1.405,00 TL olup takip eden her saat için 655,00 TL’dir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 4.255,00 TL olarak asgari şekilde belirlenmiştir.

İcra Müdürlüklerinde ve İcra Mahkemelerinde görülen iş ve davalar için alanında uzman avukatlardan hukuki yardım almak son derece önem arz etmektedir. Avukat vekalet ücretleri 2022 yılı için;

İcra Dairelerinde yapılan takipler için 900,00 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için 1.050,00 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için 1.700,00 TL
Tahliyeye ilişkin icra takipleri için 1.700,00 TL
İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için 1.550,00 TL olarak belirlenmiştir.

Hukuk ve cezaya ilişkin işlerde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre asgari olarak avukat vekalet ücretleri 2022 yılı için tarifede şu şekilde düzenlenerek Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır:

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için 1.550,00 TL
Sulh Hukuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.175,00 TL
Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için 2.000,00 TL
Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.100,00 TL
Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.550,00 TL
Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 7.375,00 TL
Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.250,00 TL
Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için 5.100,00 TL
Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 10.250,00 TL

Avukat vekalet ücretlerinde merak edilen konulardan bir tanesi de AAÜT’nin ‘’ Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret’’ başlığı altındaki belirlemelerdir. Bunları sıralayacak olursak;

1.İlk 40.000,00 TL için % 15,00
2.Sonra gelen 50.000,00 TL için % 13,00
3.Sonra gelen 90.000,00 TL için % 9,50
4.Sonra gelen 250.000,00 TL için % 7,00
5.Sonra gelen 620.000,00 TL için % 5,00
6.Sonra gelen 775.000,00 TL için % 3,50
7.Sonra gelen 1.275.000,00 TL için % 1,80
8.3.100.000,00 TL’dan yukarısı için % 1,00 şeklinde belirleme mevcuttur.

AAÜT’nin 3. Maddesi ‘’Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti,  bu Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.’’ Şeklinde olmakla asgari düzeyde belirtilen ücretin en az ve en çok ne kadar olabileceği sınırlandırılmıştır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret için AAÜT’nin 20. maddesi ‘’Bu Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği göz önünde tutularak, bu Tarifedeki benzer işlere göre ücret belirlenir.’’ düzenlemesi getirmiştir.  Avukatlık ücreti belirlenirken bu husus önem arz etmektedir.

Dikkat edilmesi gereken konulardan bir başkası da davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücretin nasıl olacağıdır. Bu hususta 6. Madde düzenlemesi mevcuttur. ‘’Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, bu Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.’’ şeklindedir. Güncel ve hukuki yardımın niteliğine göre belirlenecek ücret hakkında büromuzla iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Diğer yazılarımızı da okuyabilirsiniz ;

Avukatlık Hizmeti

Kasten Yaralama Suçu

Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi

Sanık Nedir?

Yağma Suçu ve Cezası

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takipleri

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ

İş Davaları neler ?

Beraat nedir?