………………………….. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZDA BULUNAN DAVACI/DAVALI :

VEKİLİ :

DAVALI/DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : ….. Esas numaralı dosya kapsamında ……. tarihli Bilirkişi Raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Mahkemenizde görülmekte olan davada, ……….. tarihli Bilirkişi Raporu ………………………..  sebeplerden dolayı mesnetsiz ve hukuka aykırıdır.

Bilirkişinin tespit ettiği ………………………….. durumlar gerçeği yansıtmamaktadır. (Burada bilirkişinin tespitleri ve aksini kanıtlayan deliller , dava ve cevap dilekçesinde belirtilen hususlar anlatılır.)

        Daha önceki dilekçelerimizde sunduğumuz ……………………. Beyanlarımızda haklılığımız bilirkişi tarafından dikkate alınmamış olup , raporda da çelişkiler bulunmaktadır.

Yukarıda açıklanan sebepler ile  gerçeklikten ve hukuki dayanaktan yoksun bulunan bilirkişi raporuna itirazlarımızı sunma zaruriyeti hasıl olmuştur.

TALEP VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak sebepler ile mahkemenizden alınan ……. tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız ile itirazlarımızın tartışılması suretiyle yeni bir bilirkişi tayinini sayın mahkemenizden bilvekale talep ederim.

DAVACI/DAVALI/DAVACI VEKİLİ

Ad – Soyad

İmza

İŞ MAHKEMESİ BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

……………. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

BİLİRKİŞİ RAPORUNA

İTİRAZDA BULUNAN DAVACI/DAVALI :

VEKİLİ :

DAVALI/DAVACI :

VEKİLİ :

KONU : ….. Esas numaralı dosya kapsamında ……. tarihli Bilirkişi Raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-Mahkemenizde görülmekte olan davada, ……….. tarihli Bilirkişi Raporu ………………………..  sebeplerden dolayı mesnetsiz ve hukuka aykırıdır.

2-Bilirkişi tarafından …TL Kıdem tazminatı , ….TL Maaş alacağı, ….. TL Yıllık izin alacağı, ……TL fazla mesai ücreti vs. (hesaplanan kalemler yazılmalıdır) hesaplamaları yapılmıştır.

3- Söz konusu hesaplamalar …………………………….. sebeplerinden ötürü yanlış irdelenmiş ve yanlış hesaplanmıştır.  ( Hesaplamalardaki yanlışlığı belirten, aksini kanıtlayan deliller ve dava ve cevap dilekçesinde sunulan beyanlar anlatılarak desteklenmelidir.)

4- Dava dilekçemiz/ Cevap dilekçemizde yer verdiğimiz beyanlarımız bilirkişi tarafından dikkate alınmamış olup , yukarıdaki sebepler de dikkate alındığında söz konusu rapora karşı itirazlarımızı beyan etme zaruriyetimiz hasıl olmuştur.

TALEP VE İSTEM :

Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak sebepler ile mahkemenizden alınan ……. tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımız ile itirazlarımızın tartışılması suretiyle yeni bir bilirkişi tayinini sayın mahkemenizden bilvekale talep ederim.

DAVACI/DAVALI/DAVACI VEKİLİ

Ad – Soyad

İmza

Bilirkişi Nedir?

Uyuşmazlık konusu olan ve çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren herhangi bir konuda, mahkemenin başvurduğu ve mahkemenin bilgisini tamamlayan, hâkime yardımcı olan kişidir.

Bilirkişi Raporu Nedir?

Bilirkişi, sahip olduğu özel ve teknik bilgiyi, mahkemenin ataması suretiyle ,uyuşmazlık konusu olaya uygulayarak görüş bildiren bir rapor hazırlar ve bu rapor hukuki delil teşkil eder. Buna “Bilirkişi Raporu” denir.

Bilirkişi Tayini

Bilirkişiden görüş alınması gerektiğine Cumhuriyet savcısının, katılanın, vekilinin, şüphelinin veya sanığın, müdafiinin veya kanunî temsilcinin istemi üzerine karar verilebilir. Bilirkişi atanması ve gerekçe gösterilerek sayısının birden çok olarak saptanması, hâkim veya mahkemeye aittir.

Bilirkişi Hukukta Hangi Alanlarda Ağırlıklı Olarak Kullanılır?

-Sulh hukuk mahkemelerinde

-İcra hukuk mahkemelerinde

-Asliye hukuk mahkemelerinde

-Aile mahkemelerinde

-İş mahkemelerinde

-Kadastro mahkemelerinde

-Tüketici mahkemelerinde

-Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde

-Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde bilirkişi tayini yapılabilir.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde Bilirkişi

İdari Yargılama Usulu Hakkında Kanun m. 31/1 md. hükmü gereğince bir davada bu davanın  çözümü için  ilgili hakim  bilirkişi  ataması yapabilir. İdari davanın çözümü için bilirkişi, sahip olduğu özel ve teknik bilgiyi, mahkemenin ataması suretiyle ,uyuşmazlık konusu olaya uygulayarak görüş bildiren bir rapor hazırlar ve bu rapor hukuki delil teşkil eder.

İdari yargıda bilirkişi raporuna karşı itirazda bulunmak için 7 günlük itiraz süresi bulunmaktadır. İdare ve Vergi Mahkemeleri’nde bilirkişi tayini ve işlemleri İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Hukuk Muhakemeleri Kanunu atfı gereği yukarıda anlatıldığı şekilde işlemektedir ve yukarıdaki örnek dilekçelerden faydalanılabilir.