Periyodik süreli tatil sözleşmelerinin türlerinden biri olan devre tatil sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da  “bir yıldan uzun süre için kurulan ve tüketiciye bu süre zarfında birden fazla dönem için bir veya daha fazla sayıda gecelik konaklama imkânı veren sözleşme” şeklinde tanımlanmıştır.  Sağlayıcı ile tüketici arasında akdedilir. Tüketiciye zamanla sınırlı yararlanma sağlayan (Time-Sharing) bir sözleşme çeşididir. “Zamanla sınırlı” kavramından anlaşılması gereken, tüketicinin sözleşmedeki haklarından yılın belli dönemlerinde yararlanmasıdır. Tüketicinin konaklayacağı yer tatil köyü, tatil sitesi veya bir otel odası olabilir.

Bu noktada devre tatil sözleşmesi ile periyodik süreli tatil sözleşmelerinin bir diğer şekli olan devre mülk sözleşmeleri arasındaki farktan bahsedilmelidir. Devre tatil sözleşmesinden doğan haklar sağlayıcıya karşı ileri sürülürken, devre mülk sözleşmesinden kaynaklanan haklar ayni nitelikte olduklarından herkese karşı ileri sürülebilecektir. Her ikisinin ortak noktası ise dönemsel kullanım hakkı sağlamalarıdır. Bunun yanı sıra devre mülk  gayrimenkul satış hükümlerine tabidir bu nedenle resmi şekilde yapılması gerekmektedir.

Devre tatil sözleşmesinin belki de en belirgin özelliği, en az bir gece olmak üzere “gecelik konaklama hakkı” vermesidir. Eğer bir sözleşmede bu hak yer almıyorsa onun devre tatil sözleşmesi olduğundan bahsedilemez. Örnek olarak tüketiciye “her yılın Ağustos ayının 20’si ile 30’u arasında konaklama hakkı” veren sözleşme devre tatil sözleşmesidir. Bunun yanında devre tatil sözleşmesinin diğer önemli unsurları, sözleşme süresinin 1 yıldan uzun olması; kullanma döneminin sözleşmede belirlenmiş olması ve sağlayıcı tarafından sözleşmeye konu yerin kullanıma hazır bulundurulmasıdır.

Uygulamada ise kimi kötü niyetli sağlayıcılar tarafından kullanılan yöntemler tüketicileri kendileriyle bu sözleşmeleri yapmaya adeta mecbur bırakmaktadır. Tüketicilere indirimli veya ücretsiz tatil vaadi ve  sonrasında uygulanan saldırgan satış yöntemleri sayesinde sağlıklı karar vermelerini neredeyse imkansız kılıp oldubittiye getirerek onları mağdur hale koymaktadır. Bunun yanında örneğin sözleşmenin yapılmasından sonra sağlayıcı şirketin el değiştirmesi gibi bir durum da tüketiciyi yine mağdur edebilir. Bu yüzden Kanun, tüketiciyi koruyacak bazı önlemler almıştır. Birazdan bunlardan bahsedeceğiz.

Devre tatil sözleşmesinin şekline değinmeden önce Ön Bilgilendirme Formu hususuna değinilmesi gerekmektedir. Ön bilgilendirme formu Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 5.maddesinde yer alan hüküm gereğince “Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen sözleşmelerin kurulmasından en az bir gün önce tüketicilere yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek zorundadır.” bu hükümden kaynaklı olarak tüketicinin ön bilgilendirme formuna sahip olması zorunludur.

İlgili yönetmelikte ön bilgilendirme formunun şekline ilişkin bir takım şekil zorunlulukları öngörülmüştür bu hususlar;

 • Ön bilgilendirme formunun, en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
 • Yönetmelik Ek-1’de düzenlenen ; a) Satıcı, sağlayıcı ve malikin isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa MERSİS numarası ile diğer iletişim bilgileri.

b) Sözleşme konusu hakkın tanımı, niteliği, kapsamı ve kullanım koşulları.

c) Sözleşmenin süresi, sözleşme konusu hakkın kullanılabileceği dönem ve tarih aralığı.

ç) Sözleşme konusu taşınmazın fiili durumu ve yeri.

d) Sözleşme konusu hakkın kullanımı için ödenecek tüm vergiler dahil toplam fiyat.

e) Ortak tesislerin ve hizmetlerin kullanımı için ödenecek bedel, vergi, harç gibi zorunlu yasal giderler ile genel idari masrafların ne şekilde hesaplanacağına, bu giderlerin nasıl ve ne zaman arttırılabileceği ile tüketiciye nasıl yansıtılacağına ilişkin açıklamalar.

f) Tüketicinin yararlanabileceği yüzme havuzu, sauna ve benzeri ortak tesisler, ışıklandırma, su, bakım ve benzeri hizmetler ile bunlardan yararlanma şartları.

g) Taşınmazın bakım ve onarımının, yönetim ve idaresinin ne şekilde olacağına ilişkin açıklamalar ve tüketicilerin bu konularla ilgili kararlara nasıl katılabileceği ve kararları nasıl etkileyebileceğini de içeren bilgi.

ğ) İktisabın sözleşmede belirtilenler dışında herhangi bir ek ödemeye ve yükümlülüğe yol açmayacağına ilişkin bilgi.

h) Sözleşme konusu hakkın devir veya takas edilmesinin mümkün olup olmadığı ile varsa değişim planına ilişkin açıklamalar.

ı) Cayma hakkının ne şekilde kullanılacağı ve cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası ve elektronik posta bilgileri.

i) Sözleşme konusu taşınmaz üzerinde varsa idari veya hukuki kısıtlamalara ilişkin bilgi.

j) Devre mülk hakkı veren sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır.” ibaresi.

k) Konusunu diğer ayni haklar ile şahsi bir hakkın oluşturduğu sözleşmelerde “Bu sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge vermenizi istemeyeceğimizi taahhüt ederiz.” ibaresi.

l) Tüketicinin cayma hakkı konusunda hiç ya da gereği gibi bilgilendirilmemesi halinde cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmadığına ve bu sürenin her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona ereceğine ilişkin bilgi.

m) Tarafların sözleşmeyi fesih şartları ile sözleşmenin feshedilmesi halinde bunun sonuçlarına ilişkin bilgi.

n) Sözleşmeden doğan haktan üçüncü bir kişinin yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin bilgi ile yararlandığı takdirde buna ilişkin açıklamalar.

o) Varsa satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri hakkında bilgi.

ö) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

p) Ödeme planı ve ödemelerin yapılacağı banka ve hesap bilgileri.

r) Sözleşme konusu hakkın taksitle satılması halinde;

1) Tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam taksitli satış fiyatı,

2) Faiz miktarı ve faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faiz oranı,

3) Tüketicinin temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

4) Varsa peşinat tutarı.

Yukarıda belirtilmiş olan hususların ön bilgilendirme formunda yer alması gerekmektedir. Yönetmelikte de yer alan hüküm gereğince yer alan bilgilendirmelerin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Ön bilgilendirme formunda olağandışı ve öngörülemeyen durumlara yapılabilecek değişikliklere ilişkin olarak, bu durumların satıcı veya sağlayıcı kaynaklı olarak ortaya çıkmaması bunun yanı sıra gerekli özenin gösterilmiş olması koşulu ile ön bilgilendirme formlarında yer alan bilgiler, sözleşmenin kurulmasından önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketicinin onayını almak ve yapılan değişiklikleri de ayrıca sözleşmede belirtmek şartıyla değiştirilebilir.

Satıcı veya sağlayıcının hediye tatil, kampanya, ücretsiz yemek ve gezi gibi isimler altında satışı özendirici yöntemler kullanarak tüketiciye bir davette bulunması halinde, bu davetin içeriği ve ticari amacının tanıtım faaliyetinden önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirilmesi zorunludur.

Devre tatil sözleşmesinin yapılış şeklini incelememiz gerekirse yönetmelikte yer alan düzenlemeyi göz ardı etmememiz gerekmektedir. Sözleşmenin nitelikli yazılı şekilde yapılması zorunludur ki bu husus tüketicinin acele karar vermesini engellemek amacını taşımaktadır. Nitelikli yazılı şekil şartından anlaşılması gereken, Kanunun sözleşmede belirli hususları belirtmeyi kural olarak getirmiş olmasıdır. Bu hususları taşımayan sözleşmenin geçersizliği yalnızca tüketici tarafından dürüstlük ilkesi dahilinde ileri sürülebilecektir.

Yönetmelikte düzenlenmiş olan nitelikli yazılı şekil şartını incelediğimizde, ön bilgilendirme formunda yer alan bilgilerle birlikte tüketicinin adı, soyadı, açık adresi ve diğer iletişim bilgileri ile tarafların sözleşmeyi imzaladığı yer ve tarihe ilişkin bilgileri de içeren bir sözleşme düzenlemek ve yazılı veya mesafeli olarak kurulan bu sözleşmelerin bir örneğini kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye vermek zorundadır.(Kalıcı veri sağlayıcısı, tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamıdır.) Daha ağır şekil şartları öngören kanun hükümleri saklı olmasından dolayı hukuki açından yapılan incelemeye özen gösterilmesi gerekmektedir. Aksi halde satıcı veya sağlayıcı sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği madde 6’da sözleşmenin biçimine ve içeriğine ilişkin olarak bir takım şekil şartları öngörülmüştür;

 • Sözleşmelerin en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade, okunabilir bir şekilde düzenlenmesi zorunludur.
 • Mesafeli satış yöntemiyle kurulan sözleşmeler hariç olmak üzere satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamakla yükümlüdür.

Devre Tatil Sözleşmesinin bir örneğinin tüketiciye verildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Devre Tatil Sözleşmesi ve Cayma Hakkı

Cayma, sözleşmenin geçmişe yönelik olarak (ex tunc etki) ortadan kaldırılmasıdır bunun sonucunda ise sözleşme başından beri hükümsüz olacaktır.

Cayma hakkının kullanılmasıyla sözleşme sona erecektir. Devre tatil sözleşmelerinde cayma hakkının kullanımı süreye tabidir; sözleşmelerin kurulmasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Devre tatil sözleşmesi tecrübe ve muayene koşuluna bağlı sözleşmelerden olduğu için, tüketicinin tatil yapacağı yeri görüp beğenmemesi durumunda bahsettiğimiz süre geçmiş olsa bile koşulsuz dönme imkanı vardır.

Cayma hakkı kullanıldığı takdirde cayma hakkının kullanılmasından önce sunulan hizmete ilişkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez ve bu nokta sözleşme ön ödemeli yapılmış olsa da bir önemi yoktur. Cayma hakkının kullanılmasıyla tüketici açısından doğan sonuçlardan bazıları;

 • Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.
 • Cayma hakkının kullanılmasından önce sunulan hizmete ilişkin olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez
 • Ön bilgilendirme formunun verilmemesi, sözleşmenin şekline aykırılık ve cayma formunun tüketiciye verilmemesi durumunda tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer. Eğer bu yükümlülükler bir yıllık süre içinde yerine getirildiğinde, on dört günlük cayma hakkı süresi, bu yükümlülüklerin gereği gibi yerine getirildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.
 • Cayma hakkını kullanması durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içinde tüketiciye geri verilir.

Cayma hakkı, yazılı şekilde sözleşmeden cayıldığının satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesiyle kullanılır. Tüketici, cayma hakkını kullanırken Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği Ek-6’da yer alan cayma formunu kullanabileceği gibi sitemizde belirttiğimiz ihtarname örneği ile cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. Bunun yanında satıcı veya sağlayıcı, Ek-6’da yer alan cayma formunu, sözleşmenin kurulduğu anda yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye vermek zorundadır.

Yönetmelik Ek-6’da yer alan örnek form;

Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi, varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

      -Bu formla sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sözleşme tarihi:

-Cayma hakkına konu hak veya hizmet:

-Cayma hakkına konu hak veya hizmetin bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih:

Ön Ödemeli Devre Tatil Sözleşmeleri

Sözleşmenin ön ödemeli yapılması halinde yönetmeliğin Ek-5’inde yer alan ÖN ÖDEMELİ DEVRE TATİL SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN ÖN BİLGİLENDİRME FORMU başlığı altında yer alan hususlarla birlikte bağımsız bölüm planı, vaziyet planı, kat planı ve mahal listesinin tüketiciye verilmesi zorunludur. Bu yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispat yükü satıcıya aittir.

Ön ödemeli devre tatil sözleşmelerinde, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönme bildiriminin; şahsi hakka konu ön ödemeli devre tatil sözleşmeleri için yazılı olarak satıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

Sözleşmeden dönülmesi halinde tüketicinin bir takım hakları vardır bunlar;

 • Tüketiciden sadece sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminat talep edilebilir.
 • Tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.
 • Projede sonradan değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel ödemeksizin sözleşmeden dönebilir.
 • Proje değişikliğinin yasal zorunluluklardan veya mücbir sebep hallerinden kaynaklanması durumunda, satıcı tüketiciden sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar kesinti yapabilir.

Tüketicinin yükümlülüğü ise alınan bedelin ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, on gün içinde edinimlerini iade etmesidir.

Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Yönetmeliğinde yer alan hüküm gereğince sözleşme metninde veya müstakil herhangi bir belgede yer alan ve tüketicinin Yönetmelikten kaynaklanan haklarını kullanmaktan feragat ettiğine veya satıcı veya sağlayıcının yükümlülüklerini sınırladığına ya da ortadan kaldırdığına dair kayıtlar geçersizdir.

Tüketicinin Tazminat Talebi

Tüketiciler tatil haklarını kullanmak amacıyla ilgili tesislere gittiklerinde tesisin konaklamaya uygun durumda olmadığını, örneğin inşaatın henüz tamamlanmamış bulunduğunu veya konaklamanın başka nedenlerden dolayı imkansız olduğunu gördüklerinde bu durumu belgelendirme yoluna giderlerse bu durum ileride açacakları maddi tazminat talepli bir davada kendilerine avantaj sağlayacaktır. Bunun yanında yaşanan aksaklıklardan dolayı uğradıkları üzüntüyü dava yoluyla ileri sürüp manevi tazminat talebinde de bulunabilirler.

Tüketiciden Alınan Senetler

Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu kurala aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir ve dava yoluyla geçersizliğinin tespiti yaptırılmalıdır. Bunun yanında, senetlerden biri ödenmediğinde diğerlerinin de muaccel olacağı yönünde sözleşmeye konulacak hükümler de muteber değildir.

Devre Tatil Sözleşmelerinden Doğan Anlaşmazlıklar

Devre tatil sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda başvurulabilecek hukuki çözümler bulunmaktadır. Bu süreci doğru ilerletebilmek adına hukuki yardım alabilmek son derece önemlidir çünkü Tüketici Mahkemelerinde dava şartı olarak her yıl güncellenen parasal sınırla bağlantılı olarak Tüketici Hakem Heyetine başvuru aranmaktadır. Tüketici haklarına ilişkin olarak tecrübeli avukatlarımız ile bu sürecin usulüne uygun yönetimi sağlanabilmektedir.  Açılan davanın Tüketici Mahkemesinde reddini önleyebilmek için ilgili yerlere süresi içinde başvuru yapılması son derece  önemlidir.

Cayma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İhtarname Örneği

İhtar Eden Tüketici:  Ad Soyad

                                    TC Kimlik No

                                    Adres

İhtar Edilen Satıcı  : Satıcının tacir ise ticari Ünvanı değil ise ad ve soyadı

                                   Adresi ,E-postası

Sözleşme Tarihi     :

Konu                         :Cayma hakkına konu hizmetin ve bedelin açıklanması.

Açıklamalar             : İş bu sözleşmeden 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 50.maddesinin 6.fıkrasında yer alan cayma hakkımı kullandığımı tarafınıza beyan ederim. (../../….)

                                                                                                       Tüketicinin Adı ve Soyadı

İmzası