İdari İşlemlerde İptal Davası Nedir, Süreç Nasıl İşler ?

İdari işlemlerde iptal davası, idarenin yapmış/yapacak olduğu bir işleme karşı yahut almış olduğu bir karara karşı açılan iptal davasıdır. İdari işlemin tanımı ise İdari Yargılama Usul Kanunu’nda tanımlanmamakla birlikte, öğretiye göre tek yanlı bir irade açıklamasının tek başına sonuç doğurmasıdır yani idarenin açıklamış olduğu irade, ilgilinin üzerinde sonuç doğurmaktadır. İdari işlemin ise tek yanlılık ve icrailik, hukuka uygunluk karinesinden yararlanma ve yargısal denetime tabi olma gibi özellikleri vardır.

İdari işlemin iptali davası ile ilgili tüm detaylar !

İdare hukuku kapsamında değerlendirilen dava süreçlerinin tümünde Siyah Hukuk sizlerle !

İptal Davası Nedir ?

İdarenin yapmış olduğu işlemin, kanuni unsurları taşımaması, hukuka aykırı olması nedeniyle açılacak olan davaya idari işlemin iptali davası denir.

İdari işlemin iptali için İYUK’ta yer alan şartların birlikte yer alması gerekmektedir.

Görevli Mahkeme:
İptali istenen idari işleminin niteliğine göre değişmek üzere iptal davalarına bakmakla görevli mahkemeler şunlardır:

İdare mahkemesi (İlk derece mahkemesi),
Vergi mahkemesi (İlk derece mahkemesi),
Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf mahkemesi),
Danıştay (Temyiz mahkemesi ve bazı davalarda ilk derece mahkemesi).

Dava Açma Süresi: İdari işlemin iptali için dava açma süresi kanunda 2 şekilde düzenlenmiştir. Buna göre özel ve genel dava açma sürelerini inceleyelim.

Genel Dava Açma Süresi: İptal davası açma genel süresi, Danıştay ve idare mahkemelerinde 60 gün ve vergi mahkemelerinde 30 gündür. Bu süreler, hukuken zamanaşımı süresi değil, hak düşürücü süre niteliğindedir.

Özel Dava Açma Süresi: İdari işlemin özelliği bakımından kanunda ya da idare tarafından, genel süreler dışında belirlenmiş sürelerdir. Dolayısıyla bu tarz belirlemelerde genel dava süresi değil, niyaz edilen sürede dava açılması gerekmektedir.

İdari Yargıda Dava Açma Süresi

Peki dava süresi ne zaman başlayacaktır? Kanun bu konuda ayrıntılı düzenleme yapmamış olsa da; Danıştay kararları ve teamül şu şekildedir; İdari uyuşmazlıklarda; yazılı bildirimin yapıldığı, yani işlemin tebliğ edildiği tarhten itibaren dava açma süresi işlemeye başlar. Yukarıda belirtilen tarihler de tebellüğ ile başlamaktadır.

İptal davası nedir sorunun yanıtı Siyah Hukuk'da !

Vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda; Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın; tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin; tescile bağlı vergilerde tescilin yapıldığı ve idarenin dava açması gereken konularda ise ilgili merci veya komisyon kararının idareye geldiği; tarihi izleyen günden itibaren dava açma süresi işlemeye başlar.

İdari makamlara bir işlem veya eylem yapılması için başvurulması halinde iptal davası açma süresi (İYUK m.10);

Henüz iptal davasına konu olabilecek bir idari işlem yok iken veya var olmasına rağmen ilgilinin bilgisi yoksa; ilgili kişi idareye bir dilekçeyle başvurarak bir işlem veya eylem yapılmasını talep edebilir. İdare 60 günlük yasal süre içerisinde cevap vermediği taktirde (ki buna idarenin sükun süresi denir) istek reddedilmiş sayılır. İdare hukukunda bu duruma “zımni red” denilmektedir. Zımni red halinde ilgililer 60 günlük cevap süresinin bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde (yani ikinci bir 60 gün içinde), konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Yani, isteğin reddedilmiş sayılması halinde dava açma süresi, dilekçenin verildiği tarihten itibaren 120 gün geçmesiyle hak düşürücü süreye uğrar.

Yukarıda izah etmeye çalıştığımız hususlar, genel bilgiler olup; iptal davası açma süresi,iptal davası nedir,iptal davası,idari işlemin iptali,iptal davaları,idari işlemin iptali davası,idare mahkemesine dava açma,idari yargıda dava açma süresi gibi konularda muhakkak bir idare avukatı ile ya da kocaeli idare avukatı-kocaeli vergi avukatı ile iletişime geçmenizi öneririz.